Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ

ΦΕΚ Β 1495 - 06.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2, 3, 4) και του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160) και ειδικότερα των άρθρων 18,19, 20 και 21 αυτού.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/EE και 96/61/EE, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 καθώς και τις διατάξεις των κανονιστικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» (Α΄7), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως του Δασικού Κώδικα» (Α΄71).
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ.191/74 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης RAMSAR» (Α΄350).
7. Τις διατάξεις του Ν. 1335/83 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Eυρώπης» (Α΄ 32).
8. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης Βιολογικής Ποικιλότητας» (Α΄ 59).
9. Τις διατάξεις του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ειδικότερα των άρθρων 15 και 16 αυτού
10. Τις διατάξεις του Ν. 2719/99 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 106).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3044/02 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α΄ 197) και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επι δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ….κλπ» (Α΄190).
15. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄ 1289), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/08 (Β΄ 645).
16. Την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου 2ας Απριλίου 1979 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.κ.λ.π.» (Α΄ 213)
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
20. Tην υπ. αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
21. Tην αρ. 2672/3-12-2009 (Β΄ 2408) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί είτε από εθνικούς πόρους είτε από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή και ειδικότερα στα άρθρα 4, 5 και 6 (παρ.5) αυτής», αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου 2ας Απριλίου 1979 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 15 σελ. 202), όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ, ώστε, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών και τη θέσπιση κανόνων εκμετάλλευσης να καθίσταται αποτελεσματική η προστασία, διατήρηση και ο έλεγχος όλων των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η προσαρμογή των πληθυσμών των ειδών αυτών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις.
2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας της ελληνικής επικράτειας που ζούν σε άγρια/φυσική κατάσταση, καθώς και στα αυγά, στις φωλιές και στους οικοτόπους/ενδιαιτήματά τους.
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της σημερινής κατάστασης σε ότι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών ορνιθοπανίδας στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι όροι «διατήρηση», «οικότοπος (ενδιαίτημα)», «κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου (ενδιαιτήματος)», «οικότοπος (ενδιαίτημα) ενός είδους», «κατάσταση διατήρησης ενός είδους», «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» και «τόπος» ορίζονται αντίστοιχα στις παραγράφους α,β,ε,στ,θ και ι του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ
2. Επιπλέον οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «υγρότοπος»: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 του ΝΔ 191/74 (Α΄350), με το οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ.
β) «ορνιθοπανίδα»: το σύνολο των ειδών πτηνών που ζουν σε άγρια κατάσταση σε όλη την επικράτεια ή σε μέρος αυτής.
γ) «είδη χαρακτηρισμού»: είναι τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 14 καθώς και τα αποδημητικά που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα των οποίων η διέλευση από τη χώρα μας είναι τακτική, τα οποία σε συνδυασμό με τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ΖΕΠ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α, χρησιμοποιούνται ως δείκτες τεκμηρίωσης του ορισμού μιας περιοχής ως ΖΕΠ.
δ) «θηρεύσιμα είδη»: τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/1, όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/2 του άρθρου 14 της παρούσας και σημειώνονται για την Ελλάδα με την ένδειξη +, καθώς και όσα από αυτά εκτρέφονται τεχνητά με σκοπό τη θήρα ή την οικονομική εκμετάλλευσή τους.
ε) «μη θηρεύσιμα είδη»: τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ/1 και ΙΙ/2 του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3
Γενικές απαιτήσεις
1. Για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, το Υπουργείο ΠΕΚΑ λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη και τη διατήρηση σε ευνοϊκή κατάσταση ή την αποκατάσταση μιάς επαρκούς ποικιλίας και έκτασης οικοτόπων/ενδιαιτημάτων, για όλα τα είδη των αγρίων πτηνών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
2. Η διαφύλαξη, η διατήρηση και η αποκατάσταση των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα μέτρα,
α) τη δημιουργία Ζωνών Προστασίας με δυνατότητα χαρακτηρισμού τους σύμφωνα με το Ν.Δ. 86/69, το
Ν.Δ. 996/1971 και το Ν.177/1975, όπως ισχύουν καθώς και με το άρθρο 18 (παρ. 3, περ.3,4 και 5) του Ν. 1650/86, με τη λήψη των προβλεπόμενων στις εν λόγω διατάξεις μέτρων,
β) τη δημιουργία Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) τη διατήρηση και διαχείριση, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων που βρίσκονται εντός και εκτός των ΖΕΠ,
δ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων και υποβαθμισμένων οικοτόπων/ενδιαιτημάτων.
ε) δημιουργία/επαναδημιουργία οικοτόπων/ενδιαιτημάτων.
Άρθρο 4
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
1. Για την προστασία και διατήρηση των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, οι πλέον κατάλληλες περιοχές, σε αριθμό και έκταση, με καθορισμένα όρια χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Οι ΖΕΠ συνιστούν τμήμα του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Νatura 2000. Στις ΖΕΠ λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης που αφορούν στους οικότοπους των ειδών της ορνιθοπανίδας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 5 της παρούσας, με σκοπό να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των εν λόγω ειδών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη εξάπλωσής τους.
2. Τα ανωτέρω ειδικά μέτρα αναφέρονται στην επιβολή όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων για επεμβάσεις και δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ΖΕΠ. Για τη λήψη και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, από τα είδη του παραρτήματος Ι λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη:
α) τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση,
β) τα είδη που είναι ευπαθή σε φυσικές ή ανθρωπογενείς μεταβολές των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων τους,
γ) τα είδη που θεωρούνται σπάνια διότι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η έχουν περιορισμένη γεωγραφική κατανομή.
δ) τα είδη χαρακτηρισμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2.
ε) τα είδη που δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ.θ) της υπ. αριθ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ.
στ) τα είδη που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας, λόγω ιδιομορφίας του οικοτόπου/ενδιαιτήματος τους.
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκτιμήσεων λαμβάνονται υπόψη τα πλέον πρόσφατα και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τις τάσεις και τις μεταβολές των επιπέδων του πληθυσμού των ανωτέρω ειδών.
3. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των περιοχών ως ΖΕΠ περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α του άρθρου 14 της παρούσας.
4. Κατ΄αναλογία με τις προηγούμενες παραγράφους, στις ΖΕΠ εντάσσονται και οι περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής φτερώματος και διαχειμάσεως καθώς και οι περιοχές αναπαύσης και τροφοληψίας κατά μήκος των οδών αποδημίας των αποδημητικών ειδών που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 14, των οποίων η διέλευση από τη χώρα μας είναι τακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη εξάπλωσής τους. Για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προστασία των πάσης φύσεως υγροτοπικών οικοσυστημάτων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και ιδιαίτερα των υγροτοπικών οικοσυστημάτων διεθνούς σημασίας. Για τα αποδημητικά είδη λαμβάνονται τα ειδικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
4.1. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΖΕΠ με ενδεικτικούς χάρτες σε κλίμακα 1:2.800.000 περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β και Γ του άρθρου 14 της παρούσας. Αναλυτικοί χάρτες των ΖΕΠ σε κλίμακα 1:100.000 καθώς και δεδομένα που αφορούν στην αξιολόγηση των περιοχών για τα είδη της ορνιθοπανίδας για τα οποία αυτοί επιλέγησαν βρίσκονται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΚΑ, στην ιστοσελίδα του Yπουργείου ΠΕΚΑ καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4.2. Ο κατάλογος των ΖΕΠ μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Α του άρθρου 14 της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕΚΑ και γνώμη της «Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000», που προβλέπεται στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης.
5. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ΖΕΠ, να αποτελέσουν μέρος ενός συνεκτικού δικτύου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.3) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας και διατήρησης των ΖΕΠ
1. Για την προστασία και διατήρηση των ΖΕΠ και για την αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης των οικοτόπων των ειδών καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά οχλήσεις, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο και ενδεδειγμένο μέτρο που αναφέρεται κυρίως:
α) στη δυνατότητα χαρακτηρισμού των ΖΕΠ ως εθνικά πάρκα ή προστατευόμενα τοπία ή περιοχές οικοανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια των άρθρων 18 (παρ. 3, περ.3,4 και 5) και 19 (παρ. 3,4 και 5) του Ν.1650/86, με την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 21 του νόμου αυτού προεδρικών διαταγμάτων,
β) στη δυνατότητα σύνταξης και έκδοσης Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας ή Σχεδίων Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 18 (παρ.5) και 21 Ν.1650/86, όπως ισχύουν, ή με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Ν. 998/79, του Ν.Δ.996/71 και του Ν.Δ. 86/69 (και ιδίως του άρθρου 254 για την δημιουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2637/98),
γ) στη δυνατότητα σύστασης ειδικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την αποτελεσματικότερη προστασία των ΖΕΠ όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του
Ν. 2742/99, όπως ισχύει, ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής),
δ) στις οικονομικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 1650/86 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ε) στη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων αποκατάστασης κατ΄εφαρμογή του Π.Δ.148/2009,
στ) στη δυνατότητα σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης για τα είδη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 5, εδ. β) του Ν.1650/86.
ζ) στη λήψη άλλων αναγκαίων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των ως άνω ειδών για τα οποία ορίσθηκαν οι ΖΕΠ,
η) στη λήψη οριζόντιων- ενιαίων νομοθετικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης, για όλες ή για ομάδες ΖΕΠ.
2. Κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που εμπίπτει στις διατάξεις της υπ. αριθ. 107017/2006 ΚΥΑ (B΄ 1225), μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση μιάς ΖΕΠ, το οποίο όμως είναι δυνατόν να την επηρεάζει σημαντικά, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια ή προγράμματα, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν λόγω ΖΕΠ. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στην ΖΕΠ η αρμόδια αρχή συμφωνεί για την έγκριση του οικείου σχεδίου ή προγράμματος μόνον εφόσον δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ.
3.1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση μιάς ΖΕΠ, το οποίο όμως είναι δυνατόν να την επηρεάζει σημαντικά, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν λόγω ΖΕΠ.
3.2 Για κάθε έργο ή δραστηριότητα για το οποίο προβλέπεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 Ν. 1650/86, όπως ισχύουν, η εκτίμηση των επιπτώσεων στη ΖΕΠ γίνεται κατά την διαδικασία προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ή δραστηριότητας, κατά τις κείμενες διατάξεις, συνεκτιμώντας τα σχετικά ορνιθολογικά στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά οφείλει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στην ΖΕΠ η αρμόδια αρχή συμφωνεί για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας μόνον εφόσον δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ.
3.3. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου NATURA 2000.
4. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κατ΄εξουσιοδότηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 νομοθεσίας και αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται στην εν λόγω παράγραφο, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
5. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ σε συνεργασία, ό,που απαιτείται, με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης των οικοτόπων και έξω από τα καθορισμένα όρια των ΖΕΠ.
6. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ μπορεί να λαμβάνει εντός των ΖΕΠ, κάθε αναγκαίο μέτρο που απορρέει από εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ειδών ορνιθοπανίδας τα οποία εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ.1) του Ν.2742/1999, ή/και Σχέδια Δράσης η έγκριση των οποίων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ και, ό,που απαιτείται, του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Άρθρο 6
Γενικά μέτρα προστασίας-Απαγορεύσεις
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο άρθρο 1 (παρ.2), λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης. Για τα είδη αυτά απαγορεύεται:
α) ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οιονδήποτε τρόπο,
β) η από πρόθεση αφαίρεση και η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών και των αυγών τους,
γ) η συλλογή των αυγών τους από το φυσικό περιβάλλον και η κατοχή τους έστω και κενών,
δ) η κατοχή, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η έκθεση σε κοινή θέα και η ταρίχευση των ειδών των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών,
ε) η σκόπιμη ενόχλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης, κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών, όταν η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας.
2.1. Για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση, αγοραπωλησία, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, η εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταφορά προς πώληση και η κατοχή προς πώληση ζώντων ή νεκρών αγρίων πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από άγριο πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα.
2.2. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται για τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 14 μόνο εφόσον, αποδεδειγμένα, τα εν λόγω πτηνά προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, όπως ορίζονται στο Π.Δ 453/77 ή έχουν θηρευθεί στο εξωτερικό και έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους,
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της παρούσας, στις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζωντανών αγρίων πτηνών τα πτηνά αυτά κατάσχονται και παραδίδονται σε κατάλληλα Κέντρα Περίθαλψης, με σκοπό την απελευθέρωση τους στο φυσικό περιβάλλον. Ομοίως κατάσχονται, όσα άγρια πτηνά αποτελούν αντικείμενο παράνομης θήρας, τα δε δημευθέντα δείγματα, εφόσον ανήκουν σε είδη του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14, παραδίδονται σε, κατά προτεραιότητα, κρατικά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας προς εμπλουτισμό των συλλογών τους.
4. Οι κάτοχοι ή οι φορείς συλλογών με ταριχευμένα πτηνά που ανήκουν σε μη θηρεύσιμα είδη υποχρεούνται μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλλουν στις κατά τόπο αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, πλήρη κατάλογο των δειγμάτων που κατέχουν.
5. Όσοι τυχόν ανευρίσκουν νεκρά πτηνά της άγριας ορνιθοπανίδας πρέπει να τα παραδίδουν στις Δασικές ή Αστυνομικές Αρχές, ή τουλάχιστον να ενημερώνουν τις εν λόγω αρχές, για την περισσυλλογή τους.
6. Απαγορεύεται η εισαγωγή οιουδήποτε ειδους αγρίου πτηνού που δεν ανήκει στην ελληνική ορνιθοπανίδα, με σκοπό την απελευθέρωσή του στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον ειδών πτηνών από μια γεωγραφική περιοχή της Ελλαδος σε άλλη, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται εκτός των ορίων της φυσικής κατανομής των συγκεκριμένων ειδών, έτσι όπως αυτή έχει κατά περίπτωση και με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί.
7. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εργασιών που αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πληθυσμών των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ιδιαίτερα στις έρευνες, μελέτες και εργασίες για τα θέματα που ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Θηρευτική δραστηριότητα
1. Τα θηρεύσιμα είδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 (εδ. δ) του άρθρου 2 της παρούσας, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων, ανάλογα με το επίπεδο του πληθυσμού τους, τη γεωγραφική κατανομή και το ρυθμό της αναπαραγωγής τους.
2.- Η θήρα επιτρέπεται αποκλειστικά ως ψυχαγωγική δραστηριότητα, υπόκειται δε στις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η θηρευτική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπονομεύει τα μέτρα διατήρησης των θηρεύσιμων ειδών, που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξάπλωσής τους.
β) η θηρευτική δραστηριότητα που ασκείται κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των ειδών των πτηνών που αφορά, συμπεριλαμβανομένου του οικολογικά ισορροπημένου ελέγχου των ειδών αυτών.
γ) η θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να είναι συμβατή με τον πληθυσμό των θηρεύσιμων ειδών της ορνιθοπανίδας που ζούν στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα των αποδημητικών, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1 της παρούσας.
δ) η θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια ενός καθεστώτος προστασίας κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών απειλείται ιδιαιτέρως. Ως εκ τούτου τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία, απαγορεύεται να θηρεύονται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, καθώς και, προκειμένου για αποδημητικά είδη, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως.
3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των άρθρων 8,9 και 10 της παρούσας, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθορίζουν το χρόνο άσκησης της θήρας, πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των μη θηρεύσιμων ειδών καθώς και τον πληθυσμό των λοιπών θηρεύσιμων ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας τα οποία βρίσκονται εκτός κυνηγετικής περιόδου και ιδιαίτερα των αποδημητικών ειδών κατά την περίοδο της αποδημίας και επιστροφής στους τόπους φωλεοποίησης.
Άρθρο 8
Απαγορευμένα μέσα/τρόποι θήρας
1. Για την άσκηση της θήρας, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών, απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεως ή μεθόδου μαζικής ή μη επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως που μπορούν να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των μέσων, εγκαταστάσεων ή μεθόδων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (περιπτ.1) του άρθρου 14.
2. Για τα μέσα της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή, εκτός εάν πρόκειται αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική άδεια από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ.
3. Ομοίως απαγορεύεται:
α) η χρήση ή η καταδίωξη με τα μεταφορικά μέσα και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, (περιπτ. 2) του άρθρου 14. Συνυπεύθυνοι θεωρούνται και οι οδηγοί ή χειριστές των μέσων αυτών,
β) η θήρα πτηνών όταν αυτά στέκονται σε ηλεκτρικούς ή τηλεφωνικούς στύλους, πυλώνες, κεραίες, καλώδια καθώς και σε αντίστοιχες αυτών εγκαταστάσεις και έργα, για να μην να προκληθεί βλάβη σε αυτά,
γ) η θήρα της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
4. Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.
Άρθρο 9
Παρεκκλίσεις
1. Είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (άρθρα 6,7 και 8), με τον όρο ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος του πληθυσμού των ειδών αυτών και εφόσον εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις για τους ακόλουθους λόγους:
α.1) όταν δημιουργούνται κινδύνοι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και για την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
α.2) όταν προκαλούνται σοβαρές ζημιές στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, θηραματική, αλιευτική και υδατική οικονομία και
α.3) όταν τίθεται σε κίνδυνο η αυτοφυής χλωρίδα ή η άγρια πανίδα.
β) όταν η σύλληψη από το φυσικό τους περιβάλλον ειδών γίνεται αποκλειστικά για λόγους επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή αναπαραγωγής, για σκοπούς εμπλουτισμού πληθυσμών και επανεισαγωγής στο περιβάλλον.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕΚΑ, καθορίζονται κυρίως:
α) τα είδη για τα οποία ισχύουν οι ανωτέρω παρεκκλίσεις,
β) τα επιτρεπόμενα μέσα, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι σύλληψης ή θανάτωσης, κατοχής και διακίνησης των ανωτέρω ειδών,
γ) οι συνθήκες κινδύνου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (εδ α) του παρόντος αρθρου και σε κάθε περίπτωση οι περιοχές και τα χρονικά διαστήματα που μπορούν να εφαρμοσθούν οι ανωτέρω παρεκκλίσεις,
δ) η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων,
ε) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Κατάρτιση Εκθέσεων
Το Υπουργείο ΠΕΚΑ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Το οριστικό κείμενο της έκθεσης και ο χρόνος υποβολής της διαμορφώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 (παρ. 2) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως ισχύει.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2001.
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄(άρθρα 6,7 και 8) της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Διοικητικές κυρώσεις:
α.α) πρόστιμο από 500-1.000 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 1) και του άρθρου 8 (παρ.2).
α,β) πρόστιμο από 200-500 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4)
α.γ) πρόστιμο από 100-300 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 1,3 και 4).
β.1) Ποινικές κυρώσεις:
β.α) Οι παραβάτες του άρθρου 6 (παρ.1 και 2.1.) τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος και χρηματική ποινή
β.β) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4), τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 μήνες και χρηματική ποινή.
β.γ) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ.1,2 και 4) τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα χρόνο και χρηματική ποινή.
β.2) Εκτός των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται αναλόγως και κατά περίπτωση τα πρόσθετα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 του Ν.1650/1086, όπως ισχύει.
3. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2, διπλασιάζονται όταν πρόκειται για είδη του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.
4. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.
5. Κατά την επιλογή και επιβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα, η συχνότητα και η υποτροπή της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που από τη μη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης επήλθε οικολογική διατάραξη ή υποβάθμιση, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι 500.000 ευρώ.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας κεντρικής Υπηρεσίας, μπορεί να αυξάνονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2, με κριτήριο την μεταβολή των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.
8. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον παραβάτη, με την γνωστοποίηση των ενδίκων μέσων που αυτός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής.
9. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αποτελούν έσοδα του “Ειδικού Φορέα Δασών” του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 περίπτ. ιη του Ν. 3208/03.
10. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 148/2009 καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 12
Περιβαλλοντική ευθύνη για ζημία
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στα είδη της ορνιθοπανιδας και στους οικοτόπους τους, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 148/09.
Άρθρο 13
«Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000»
Το άρθρο 5 παρ. 2 της υπ΄αριθ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
1. Προστίθενται δύο νέα εδάφια (ι) και (ια) που έχουν ως εξής:
«ι) η γνωμοδότηση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταλόγου των ΖΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 4.2) της παρούσας απόφασης.
ια) η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς για θέματα εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης».
Άρθρο 14
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα που ακολουθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Αντιστοιχεί στο Παράρτημα ΙV της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ)
Απαγορευμένα μέσα, τρόποι και μέθοδοι για την άσκηση της θήρας
1)α. Ελαστική σφεντόνα, δίχτυα, παγίδες κάθε τύπου, βρόγχοι από οποιοδήποτε υλικό, ξόβεργες (ιξός), άγκιστρα, ομοιώματα, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα ή νεκρά πτηνά που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες, ηλεκτρονικές συσκευές προσέλκυσης των πτηνών, ηχοπαραγωγές συσκευές με μιμητικές φωνές πουλιών.
β. Τεχνητές φωτεινές πηγές, προβολείς, καθρέπτες, μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο, μηχανισμοί σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση.
γ. Εκρηκτικά.
δ. Δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα.
ε. Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια.
2)α. Μηχανοκίνητα πλωτά σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές.
β. Μηχανοκίνητα πλωτά μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χλμ./ώρα.
γ. Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίο μηχανοκίνητο μέσο, από το οποίο δύναται να ασκηθεί θήρα, σύλληψη ή θανάτωση πτηνών ή μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στη κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση πτηνών.
δ. Αεροσκάφη και πάσης φύσεως μέσα πτήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(Αντιστοιχεί στο Παράρτημα V της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ)
Θέματα προτεραιότητος για την μελέτη και προστασία των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της.
α) Κατάρτιση εθνικού καταλόγου με τα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη εξάπλωσής τους.
β) Απογραφή και οικολογική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα αποδημητικά είδη στη διάρκεια της μετανάστευσης, της διαχείμασης και της φωλεοποίησής τους.
γ) Απογραφή των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο πληθυσμού των αποδημητικών πτηνών χρησιμοποιώντας αποτελέσματα δακτυλίωσης.
δ) Προσδιορισμός της επίδρασης των τρόπων απόληψης πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών.
ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από τα πτηνά.
στ) Προσδιορισμός του ρόλου ορισμένων ειδών ως δεικτών ρύπανσης.
ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρύπανσης πάνω στο επίπεδο του πληθυσμού των ειδών πτηνών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών ΖΕΠ στην Ελλάδα
α/α Κριτήρια
1 Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση σημαντικούς πληθυσμούς παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, οποιαδήποτε εποχή του έτους.
2 Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση ? 1% του διερχόμενου από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμού ή του συνολικού πληθυσμού στην Ε.Ε., είδους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, οποιαδήποτε εποχή του έτους.
3 Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση ? 1% του διερχόμενου από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμού ενός αποδημητικού είδους που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, οποιαδήποτε εποχή του έτους.
4 Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 20.000 άτομα μεταναστευτικών υδρόβιων πτηνών ή 10.000 ζευγάρια από αποδημητικά θαλασσοπούλια, που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα είδη.
5 Η περιοχή θεωρείται ως «σημαντικό μεταναστευτικό πέρασμα», επειδή τουλάχιστον 5.000 πελαργοί (Ciconiidae) ή 3.000 άτομα από μεταναστευτικά αρπακτικά (Accipitriformes και Falconiformes) ή γερανούς (Gruidae) ή τουλάχιστον 500.000 στρουθιόμορφα (Passeriformes) εκ των ειδών χαρακτηρισμού, διέρχονται τακτικά κατά την εαρινή ή φθινοπωρινή μετανάστευση.
6 Η περιοχή είναι μία από τις πέντε σημαντικότερες για το είδος ή υποείδος χαρακτηρισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας, στη γεωγραφική περιφέρεια (ακολουθείται η κατηγοριοποίηση α) Βόρεια Ελλάδα, β) Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, και γ) νησιωτική Ελλάδα) υποστηρίζοντας σημαντικούς πληθυσμούς του (? 1% του εθνικού πληθυσμού για είδη του Παραρτήματος Ι ή ? 0,1% του βιογεωγραφικού πληθυσμού για τα μεταναστευτικά είδη του ίδιου Παραρτήματος της παρούσας).

(1) Η τακτική παρουσία κάποιου άμεσα απειλούμενου με εξαφάνιση ή κινδυνεύοντος σε παγκόσμιο επίπεδο είδους σε μία περιοχή, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισμό της ως ΖΕΠ. Τα πληθυσμιακά όρια που χρησιμοποιούνται για κάθε είδος προκειμένου να καθοριστεί ποιος είναι ο «σημαντικός πληθυσμός», εξαρτώνται από το μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού του, το σωματικό μέγεθος του είδους αλλά και από το εάν αναπαράγεται σε αποικίες ή έχει ευρεία διασπορά με βάση την ισχύουσα διεθνή μεθοδολογία.
(2) Ο προσδιορισμός του «διερχόμενου από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμού» (flyway population) για τα υδρόβια και παρυδάτια μεταναστευτικά είδη, γίνεται με βάση την διεθνή ισχύουσα μεθοδολογία για τα είδη αυτά. Καλύπτονται και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας (όπως αυτοί αναγνωρίζονται με βάση το κριτήριο 6 της Σύμβασης Ραμσάρ) που φιλοξενούν είδη του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
(3) Καλύπτονται και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας (όπως αυτοί αναγνωρίζονται με βάση το κριτήριο 6 της Σύμβασης Ραμσάρ) που φιλοξενούν μεταναστευτικά είδη. Ο προσδιορισμός του όρου «μεταναστευτική οδός» γίνεται με τον τρόπο που περιγράφηκε στο κριτήριο 2.
(4) Με το κριτήριο αυτό αναγνωρίζονται οι διεθνούς σημασίας υγρότοποι για τους οποίους ισχύει το κριτήριο 5 της Σύμβασης Ραμσάρ. Για τον ορισμό των υδρόβιων ειδών υιοθετείται η προσέγγιση της Σύμβασης Ραμσάρ, σύμφωνα με την οποία ως υδρόβια είδη θεωρούνται «όλα τα είδη πτηνών που εξαρτώνται οικολογικά από τους υγροτόπους».
(5) Με το συγκεκριμένο κριτήριο αναγνωρίζονται περιοχές συνάθροισης διερχόμενων μεταναστευτικών ειδών και σημαντικοί σταθμοί μετανάστευσης και θέσεις κουρνιάσματος που χρησιμοποιούνται από μεγάλους αριθμούς διερχόμενων μεταναστευτικών ειδών.
(6) Eπιδιώκεται η κάλυψη της υποχρέωσης για διασφάλιση της συνεκτικότητας του δικτύου των ΖΕΠ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πέντε περιοχών σε μια γεωγραφική περιφέρεια για κάποιο είδος. Σε ορισμένες άλλες, εξαιρετικές, περιπτώσεις (π.χ. για είδη με περιορισμένη παγκόσμια κατανομή, σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των οποίων βρίσκεται στη χώρα μας, το ανώτερο όριο των πέντε περιοχών ανά περιφέρεια μπορεί να αυξηθεί. Εξαιρούνται περιοχές μη τακτικής παρουσίας ή με πολύ μικρούς πληθυσμούς. Εξαιρούνται επίσης περιοχές που υποστηρίζουν αποδεδειγμένα μη βιώσιμους πληθυσμούς. Η κατηγοριοποίηση των γεωγραφικών περιφερειών ακολουθεί την κατάταξη κατά NUTS.
Άρθρο 15
Kάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται.
Άρθρο 16
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ