Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχές των Τοπ. Κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα

ΦΕΚ Β 1877 - 31.07.2013


Αριθμ. 2375
(4)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχές των Τοπ. Κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα, Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.Δ. 86/69 “Περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της
Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την αρ. 5428/13-10-2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
8. Τις δ/ξεις του π.δ. 135/23-12-2010«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την με αριθμ. 1133/5-6-2013 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [6] απόφασης, αποφασίζουμε:
- την παράταση ισχύος της αρ. 5428/13-10-2009 απόφασής μας, μέχρι την 31-5-2016 και επανεξέτασή της αναγκαιότητας περαιτέρω παράτασης την 31-1-2016. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 5428/13.10.2010 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Αγία Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν. Δ 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας".
4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. & Τ.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την υπ’ αριθμ. 6038/13-10-2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/2010).
8. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την υπ’ αριθμ. 50296/4490/12/20-5-2013 αναφορά- εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προτείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [6] απόφασης, αποφασίζουμε:
Αποφασίζουμε την παράταση ισχύος της αρ. 6038/
13-10-2009 απόφασής μας, μέχρι την 31-5-2016 και επανεξέταση της αναγκαιότητας περαιτέρω παράτασης την 31-1-2016. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 6038/13-10-2009 απόφαση μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009)
Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Αγία Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση