Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές του Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 1904 - 05.08.2013

ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
Αριθμ. 36608/1767

(1)
Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές του Δήμου Χίου.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β/98) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
4. Τις δ/ξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση ,οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/05).
8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 3243/ Β/5-12-2012).
9. Την υπ’ αριθ. 38332/2322/2012 απόφαση απαγόρευσης κυνηγιού της ΓΓΑΔΑ (ΦΕΚ 2435/6-9-2012 τ.Β΄).
10. Την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου της Δ/νσης Δασών Χίου για αλλαγή των ορίων απαγόρευσης του κυνηγιού στην καμένη περιοχή από την πυρκαγιά στις 18-8-2012, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέχρι 18-8-2015 σε έκταση εμβαδού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων και τριακοσίων ενενήντα στρεμμάτων στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αρμολίων, Θολοποταμίου, Διδύμας, Κοινής, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβατού, Διευχών και Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 18-08-2012.
Η έκταση αποτυπώνεται στον από Ιούλιο 2013 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: 40.000 της δασολόγου Κοιλουκου Θωμαΐτσα και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από τη θέση Αψιλές επί της επαρχιακής οδού Χίου - Βολισσού όπου ξεκινά ο δασικός δρόμος που οδηγεί στη θέση «Λίμνη- Κουκουδότσουμπος» και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί την επαρχιακή οδό μέχρι τον κόμβο με τον δρόμο προς Αναβατό στη θέση Δεκαοχτώ.
Ανατολικά: Από το θέση Δεκαοχτώ ακολουθεί το χωματόδρομο προς Αναβατό μέχρι τη θέση Ανδρόλακκος πλησίον του υφιστάμενου ποιμνιοστασίου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Νότια φθάνει στο ύψωμα Σπιλάκια στο υφιστάμενο τριγωνομετρικό σημείο. Από εκεί και σε ευθεία νοητή γραμμή φθάνει στην εκκλησία της Παναγιάς της Αρβανίτισσας στην ομώνυμη θέση, από την οποία ακολουθώντας τον υφιστάμενο χωματόδρομο καταλήγει στην επαρχιακή οδό Χίου - Αυγωνύμων την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Παρασκευή μετά τη Μονή Κουρνά. Από το σημείο αυτό συνεχίζει νότια επί του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου ο οποίος οδηγεί στον οικισμό Δαφνώνα αφού διέλθει από το γεφύρι Αγίου Φανουρίου. Από τον οικισμό Δαφνώνα ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοδυτική το δρόμο προς Καναβουτσάτο - Άγιο Θωμά και στη συνέχεια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο συναντά την επαρχιακή οδό Αγ. Γεωργίου Συκούση - Αυγωνύμων στο ύψος του γηπέδου του Αγ. Γεωργίου Συκούση.
Από το σημείο αυτό κατέρχεται στον ποταμό Κατράρη τον οποίο ακολουθεί μέχρι το γεφύρι του Κοντυλόπου όπου καταλήγει και η ομώνυμη παράκαμψη. Στη συνέχεια ακολουθεί τον παλιό επαρχιακό δρόμο μέχρι τη θέση Ισιο όπου συναντά τυφλό αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί μέχρι το τέλος του. Στη συνέχεια ακολουθεί ευθεία νοητή γραμμή μέχρι την εκκλησία της Παναγίας Σικελίας. Κατόπιν ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Θολοποταμίου-Καλαμωτής την οποία ακολουθεί περνώντας ανατολικά του φράγματος Κατράρη φθάνοντας στον οικισμό της Καλαμωτής.
Από τον οικισμό της Καλαμωτής ακολουθεί την επαρχιακή οδό Καλαμωτής - Αρμολίων μέχρι που να συναντήσει την επαρχιακή οδό Χίου-Μεστών την οποία ακολουθεί μέχρι τον δυτικό κόμβο Πυργίου προς Ολύμπους.
Στη συνέχεια ακολουθεί τον δρόμο προς τον οικισμό Πυργιού και την Μονή Αγ. Γεωργίου και συνεχίζοντας τον χωματόδρομο φθάνει στο εξωκλήσι της Αγ. Τριάδας (Αγ Ζαχαρία) όπου συναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυργιου - Καρυντας.
Νότια: Κατόπιν ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καρυντας - Πυργίου μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Χίου-Μεστών στον κάμπο του Πυργίου την οποία ακολουθεί μέχρι την θέση Βιγλιά όπου αρχίζει ο χωματόδρομος που οδηγεί προς την μάνδρα (ποιμνιοστάσιο) του Κούκου. Στη συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο προς την μάνδρα του Κούκου και με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας ανώνυμο λαγκάδι φθάνει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυργίου - Κάτω Φανών, στην θέση Βουκλαστη, τον ακολουθεί μέχρι την θέση Κάτω Φανά όπου συναντά τον δρόμο Κάτω Φανών - Ολύμπων.
Δυτικά: Ακολουθεί τον δρόμο Κάτω Φανών - Ολύμπων μέχρι στην θέση Πατελια όπου συναντά το χωματόδρομο που οδηγεί στην επαρχιακή οδό Χίου-Μεστών την οποία ακολουθεί μέχρι την συμβολή με τον δρόμο προς Ποταμούς πριν τον οικισμό Ολύμπων. Από εκεί ακολουθεί τον δρόμο προς Ποταμούς μέχρι την θέση Σταυρι στη διασταύρωση με το δρόμο προς θέση Λαγκάδα.
Συνεχίζει ανατολικά το δρόμο και φθάνει στην θέση Λαγκάδα στο υφιστάμενο ποιμνιοστάσιο. Με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας τον χωματόδρομο και στην συνέχεια το ρέμα φθάνει στον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Πυργίου - Ελάτας στην θέση Κοντού. Στην συνέχεια ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Πυργίου - Ελάτας - Αγ. Ειρήνης διέρχεται από τον οικισμό Ελάτας και καταλήγει στην παραλία της Αγ. Ειρήνης. Ακολουθεί την ακτογραμμή από Νότο προς Βορρά μέχρι τη θέση Βαθιά Λαγκάδα πριν την περιοχή Τηγάνι Σιδηρούντας. Στη συνέχεια ανέρχεται ανώνυμο ρέμα μέχρι τη κορυφογραμμή Κουκουδότσουμπου όπου υπάρχει τριγωνομετρικό σημείο. Από εκεί ακολουθεί την νεοδιανοιχθεισα αντιπυρική ζώνη μέχρι να φθάσει στη θέση Λίμνη στο τέλος του υφιστάμενου δασικού δρόμου.
Στη συνέχεια με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι τη θέση Αψιλές από όπου και ξεκίνησε.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η υπ’ αρ 38332/2322/27-8-2012 απόφασή μας για απαγόρευση κυνηγιού καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Χίος, 19 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση