Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Φακός – Διαπόρι» της δημοτικής ενότητας Νέας Κούταλης του δήμου Λήμνου της νήσου Λήμνου Νομού Λέσβου

ΦΕΚ Δ 506 - 17.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34469/2339
(1)
Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Φακός – Διαπόρι» της δημοτικής ενότητας Νέας Κούταλης του δήμου Λήμνου της νήσου Λήμνου Νομού Λέσβου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού κώδικα» (ΦΕΚ 7/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθμ. 871/71 και 919/71» (ΦΕΚ 192/Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/69» (ΦΕΚ 205/Α΄).
4. Το άρθρο 57 του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200/Α/1998), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ.86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ: 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ: 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ: 68/Β/04-02-1998) και 87578/703/06-03-07 (ΦΕΚ: 581/Β/23-04-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την αριθμ. 89880/1506/31-03-2000 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π. «περί καταφυγίων άγριας ζωής».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4.3, 6 παρ. 2 και 22 παρ. 1 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α/2011) «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
10. Την αριθμ. 1550/29-03-2011 απόφαση «περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων ‘Με εντολή Γενικού Γραμματέα’ στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β΄).
11. Την από 05-11-2008 ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ των Δασολόγων Ελευθέριου Κακαλή και Λίνα Γρημπυλάκου για την ανάγκη ίδρυσης του καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Φακό – Διαπόρι» δ. δ. Ν. Κούταλης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.
12. Τα με αρ. 07/14-06-2012 και 17/31-07-2012 έγγραφα του Κ. Συλλόγου Λήμνου με τα οποία ζητά την ανανέωση απαγόρευσης του κυνηγιού για πέντε χρόνια στην συγκεκριμένη περιοχή και συμφωνεί στην πρόταση της Δ/νσης Δασών Λέσβου για την δημιουργία καταφυγίου.
13. Το αρ. 06/2012/18-5-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Λήμνου με το οποίο συναινεί στο αίτημα του Κ. Συλλόγου Λήμνου.
14. Το γεγονός ότι την τελευταία 10ετία ίσχυαν οι αριθ. 2355/7-8-2001 και 3743/13-7-2006 (ΦΕΚ 1203/Β΄) απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή.
15. Το γεγονός ότι η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη στην διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή την διάσωση των ειδών άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύουμε μόνιμο Καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή ¨Φακός – Διαπόρι¨ της δημοτικής ενότητας Νέας Κουτάλης του δήμου Λήμνου της νήσου Λήμνου νομού Λέσβου, σε έκταση εμβαδού 18.700 στρέμματα, που είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός ή περισσότερων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι σπάνια και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιοτόπου.
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής απεικονίζεται στο, θεωρημένο από τη Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:40.000, που επισυνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από το ακρωτήριο Πούντα στο κόλπο του Μούδρου και με κατεύθυνση νότια συνεχίζει επί της ακτογραμμής έως το Διαπόρι. Κατόπιν με κατεύθυνση δυτική συναντά χωματόδρομο και συνεχίζει νότια προς τη θέση Μελάγκια της χερσονήσου του Φακού. Συνεχίζει επί του χωματόδρομου νότια και περνά δυτικά της κορυφής Πετρόσπιτος έως την παραλία Αδραβάνι στα νότια της χερσονήσου. Ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση δυτική και περνά διαδοχικά από το ακρωτήριο Φακός και το ακρωτήριο Αγ. Ευθυμίας. Κατόπιν συνεχίζει επί της ακτογραμμής με κατεύθυνση βόρεια και περνά από το ακρωτήριο Λένα, την παραλία του Διαπορίου στον όρμο του Κοντιά έως τις εκβολές του Χειμάρρου Χανδρία. Από τις εκβολές του Χανδρία συνεχίζει επί της κοίτης του έως ότου συναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοντία – Διαπόρι. Κατόπιν συνεχίζει ανατολικά με κατεύθυνση το διαπόρι για περίπου 400 μέτρα όπου συναντά αγροτικό δρόμο. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση βόρεια βορειοανατολική περνώντας δυτικά από το έλος του Διαπορίου έως ότου συναντά των ασφαλτοστρωμένο δρόμο Διαπορίου – Τσιμάνδριας και συνεχίζει προς Τσιμάνδρια. Περνά από το χωρίο δίχως να περιλαμβάνει μέρος του υφισταμένου οικισμού και συνεχίζει επί του χωματόδρομου προς τον οικισμό Πορτιανου και περνά από αυτόν ανατολικά δίχως να περιλαμβάνει μέρος του υφιστάμενου οικισμού. Στη συνέχεια συναντά την επαρχιακή οδό Κοντιά – Κούταλης στο ύψος βόρεια του χωρίου Πορτιανου και συνεχίζει με κατεύθυνση προς το Παλιό Πεδινό. Περνά νοτιά του οικισμού και συνεχίζει επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς την Ν. Κούταλη όπου σταμάτα πριν τον οικισμό αυτής. Συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική επί τις της ακτογραμμής για να συναντήσει το ακρωτήριο Πούντα από όπου και άρχισε. Εντός του καταφυγίου περιλαμβάνονται και οι νησίδες του Α. Νικόλαου.
3. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη απόβλητων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητήριων της Νάγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιότοπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φωτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για την σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/85 προβλέπεται ότι ‘….την προστασία των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων…’.
5. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη (άρθρο 289 παρ. 1 και άρθρο 267 παρ. 1 του Ν. Δ. 86/69και άρθρο 38 του Ν. 1845/89). Οι δε παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα», της αρ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης «περί μέτρων διαχείρισης της Άγριας Πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και λοιπών σχετικών διατάξεων.
6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών
ΦΩΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση