σμίκρυνση

Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου

ΦΕΚ Β 2065 - 26.08.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1709
(5)
Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/1969 “Δασικός Κώδιξ”, όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 παρ.3 Ν. 177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄) “Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969 “Περί Δασικού Κώδικα”.
2. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 25234/ 1637/7.4.1976 (Φ.Ε.Κ.640Β) “Περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος”.
3. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 223015/ 4286/23.7.1977 (Φ.Ε.Κ. 714/Β΄) “Περί αναγνωρίσεως κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων μετά του Υπουργείου Γεωργίας”.
4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 133275/2116/19-7-2013 (Φ.Ε.Κ 1850/Β΄/29-7-2013) “Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014”.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
6. Το Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/01.03.2011 (Φ.Ε.Κ 491/B΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου".
8. Το υπ’ αριθμ. 574/15-5-2013 έγγραφο του Δήμου Ελαφονήσου με το οποίο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 58/2006 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου «Περί καθυστέρησης έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9. Το γεγονός ότι ο Θηραματικός πλούτος της νήσου Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου λήψης μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1850/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από της κοινοποιήσεώς της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μολάοι, 2 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση