Ευρετήριο Άρθρου

Η' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στο εσωτερικό της χώρας :

•  Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα μέρη Β και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α' 179).

•  Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται για τη σήμανση, την καταγραφή των ζώων και των ιδιοκτητών τους, την τήρηση των κανόνων προστασίας των ζώων συντροφιάς καθώς και των απαιτήσεων κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4039/2012 και την ΚΥΑ 314754/2009(Β2025).

α) Αρμόδιες υπηρεσίες για την διαπίστωση και βεβαίωση των παραβάσεων του Ν. 4039/2012 είναι η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων. Αν σε Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από άλλη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο Προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας του κατά τόπου αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί ο Προϊστάμενος του

Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αφού εξετάσει τις αντιρρήσεις του παραβάτη, που τυχόν του υποβληθούν, εκδίδει απόφαση με την οποία επικυρώνεται ή μη το διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραπάνω Νόμου.

β) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής πραγματοποιούν τους ελέγχους του Κανονισμού 1/2005 και επιβάλλουν τις κυρώσεις του άρθρου 17 της ΚΥΑ 314754/2009

Επίσης, οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται των υποθέσεων που παραπέμπονται σ' αυτές από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς.

γ) Οι πλοίαρχοι των επιβατικών πλοίων,

δ) Οι κυβερνήτες των αεροπλάνων,

ε) Οι προϊστάμενοι των επιβατικών αμαξοστοιχιών

στ) οι οδηγοί των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών οφείλουν :

να ενημερώνουν τους επιβάτες που συνοδεύουν ζώα για τους κανόνες που επιβάλλονται κατά τις μετακινήσεις των ζώων τους και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από το διαβατήριο τους και δεν έχουν σημανθεί.

ζ) Στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας των Ο.Τ.Α., των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των αρχών ασφαλείας των αεροδρομίων, της θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, των τελωνείων και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής ανατίθεται η αρμοδιότητα :

-  του ελέγχου των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς

-  της διαπίστωσης αναγραφής του αριθμού σήμανσης των ζώων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται με την πλησιέστερη κτηνιατρική αρχή.

η) Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκομίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη ή χώρες του ΕΟΧ:

Οι υπάλληλοι των ΣΥΚΕ οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται υποθέσεων παραβάσεων που παραπέμπονται σ' αυτούς από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς, σχετικά με τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των ζώων συντροφιάς

3.   Στα σημεία εισόδου από τρίτες χώρες:

α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σημείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος. Οι τελωνειακές αρχές των σημείων εισόδου μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέμπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο.

β) Οι Σ. Υ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641 /ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν :

•   σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων,

•  στην ταυτοποίηση του ζώου,

•  ενδεχομένως, σε κλινική εξέταση του ζώου

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αποφασίζουν :

•  είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης,

•  είτε να απομονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται,

•  είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηματική αποζημίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί.

Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

Ημερομηνία.............................

Όνομα Κτηνίατρου..................

Υπογραφή................................

Σφραγίδα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

Ημερομηνία..................................

Όνομα Κτηνίατρου......................

Υπογραφή....................................

Σφραγίδα

Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι με διαφορετικό χρώμα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού.

Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο μη εμπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σημείου εισόδου για τρία χρόνια.

γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθμό πέντε (5), είτε αυτά προέρχονται από άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτη χώρα, ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εμπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζεται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων.

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά την έννοια των παρ. 1 του άρθρου 6 και 1 του άρθρου 7 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ έως δεκαπέντε πέντε (15.000) χιλιάδες ευρώ.