σμίκρυνση

Ανάκληση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2420 - 27.09.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94312/2257
(6)
Ανάκληση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 177/85, περί «αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α), άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης», παρ. I και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
4. Την υπ" αριθ. 15646/1521/1-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ491/Β).
5. Την υπ" αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας.
6. Τις διατάξεις της υπ" αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, περί «Μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί «Καθορισμού μέτρων και Διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας Ορνιθοπανίδας κλπ» (ΦΕΚ 1495/Β).
7. Την υπ" αριθ. 94155/2251/19-8-2013 αιτιολογική έκθεση του υπογράφοντα, Γεωργίου Τσαγιαννίδη, Δασολόγου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, αποφασίζουμε:
Την ανάκληση της υπ" αριθ. 52729/1302/20-6-2011 (επανάληψη στο ορθό) απόφασης, η οποία αφορούσε τριετή απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων σε έκταση εμβαδού 34.764,00 στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Κλειτορίας, Δρυμού, Αμυγδαλέας, Λευκασίου και Φιλίων, του Δήμου Καλαβρύτων. Η ανάκληση πραγματοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση (στοιχείο 7).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση