Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς

ΦΕΚ Β 2496 - 04.10.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50174/1835
(4)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Το ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθμ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
9. Την υπ’ αριθμ. 3604/12-8-1998 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Β΄ 963).
10. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).
11. Την υπ’ αριθμ. 48401/1603/10-9-2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Νομού Δωδεκανήσου (Δ.Α.Δ. 4/2013) της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Ι-ΔΕΗ).
12. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 27-7-2013 στην Τ.Κ. Ιστρίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015, σε έκταση συνολικού εμβαδού σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακόσια εβδομήντα (48.770) στρεμμάτων, που περιλαμβάνει την καμένη έκταση, από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 27-7-2013, μετά των περιφερειακών της μη καμένων εκτάσεων, στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Απολακκιάς, Αρνίθας, Βατίου, Γενναδίου, Μεσαναγρού και Προφύλιας, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με την συνεχή κόκκινη γραμμή υπό τα σημεία (1, 2, 3,..,14, 15, 1), στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται ως εξής:
- Βόρεια: σημείο έναρξης ο οικισμός Βατίου (1), ακολουθεί την επαρχιακή οδό προς την διασταύρωση Προφύλια - Απολακκιά. 1000 μέτρα πριν από την διασταύρωση (2) στρίβει δεξιά και ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Βάτι - Προφύλια., 2000 μέτρα πριν από τον οικισμό Προφύλια (3). Στην συνέχεια στρίβει αριστερά ακολουθώντας την επαρχιακή οδό Βάτι - Προφύλια περιμετρικά του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Άγιος Ιωάννης» μέχρι την διασταύρωση προς Απολακκιά (4). Ακολουθεί την επαρχ. οδό Βάτι - Απολλακιά περιμετρικά του Καταφυγίου Άγριας Ζωής μέχρι την διασταύρωση προς Ίστριο (5) και συνεχίζει μέχρι τον οικισμό της Απολακκιάς (6).
- Δυτικά: από τον οικισμό Απολακκιά ακολουθεί την αμαξιτή οδό προς Κατταβιά για περίπου 1900 μέτρα (7) όπου και στρίβει αριστερά στον χωματόδρομο προς τη θέση Κατάκαλο (8). Ακολουθεί τον χωματόδρομο που καταλήγει στο μοναστήρι Σκιάδι (9).
- Νότια: από το μοναστήρι Σκιάδι (9) συνεχίζει στον χωματόδρομο προς Μεσαναγρό μέχρι την ασφάλτινη οδό Μεσαναγρού - Κατταβιάς (10) και την οποία ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Μεσαναγρός (11). Από το χωριό Μεσαναγρό περνώντας από το νεκροταφείο, ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι την λιμνοδεξαμενή Γενναδίου (12).
- Ανατολικά: από την λιμνοδεξαμενή Γενναδίου (12) στρίβει αριστερά και ακολουθεί για 2.100 μέτρα τον χωματόδρομο προς το ύψωμα «Γυπιάς» (13). Από εκείνο το σημείο, συνεχίζει βόρεια μέχρι το πυροφυλάκιο Βατίου (14). Από το πυροφυλάκιο Βατίου (14) ακολουθεί τον χωματόδρομο περνάει από το εκκλησάκι του «Αγίου Ιωάννου» (15) και συνεχίζει μέχρι τον οικισμό Βατίου που είναι και η αφετηρία (1).
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση