Νομοθεσία

 • Καταστατικά Κυνηγετικών Οργανώσεων

  Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
  Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος


  ΦΕΚ B 640 - 04.05.1976

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

  Αριθμ. 25234/1637

  Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
  Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 • Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των ϕυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας


  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου

  της 21ης Μαΐου 1992

  για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

  Έχοντας υπόψη:

  τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Π,

  την πρόταση της Επιτροπής(1),

  τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

  τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

  Εκτιμώντας:

  ότι η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αποτελούν ουσιαστικό στόχο γενικού ενδιαφέροντος του οποίου την επίτευξη επιδιώκει η Κοινότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 130 Π της συνθήκης·

  ότι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος (1987-1992)(4) προβλέπει μέτρα σχετικά με τη διατήρηση της φύσης και των φυσικών πόρων·

  ότι η παρούσα οδηγία αυτή συμβάλλει στο γενικό στόχο μιας διαρκούς ανάπτυξης δεδομένου ότι ο κυριότερος σκοπός της είναι να ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις· ότι η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων·

  ότι, στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών, οι φυσικοί οικότοποι υποβαθμίζονται συνεχώς και αυξάνεται ο αριθμός των άγριων ειδών που απειλούνται σοβαρά· ότι εφόσον οι απειλούμενοι οικότοποι και τα απειλούμενα είδη αποτελούν τμήμα της φυσικής κληρονομιάς της Κοινότητας και τα απειλούντα στοιχεία είναι γενικά διασυνοριακής φύσεως, είναι αναγκαίο να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο μέτρα για τη διατήρησή τους·

  ότι, λαμβανομένων υπόψη των απειλών που υφίστανται ορισμένοι τύποι φυσικών οικοτόπων και ορισμένα είδη, είναι αναγκαίο να χαρακτηριστούν ως οικότοποι και είδη προτεραιότητας, ώστε να ληφθούν ταχέως μέτρα για τη διατήρησή τους·

  ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση ή η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητικό επίπεδο, πρέπει να χαρακτηριστούν ειδικές ζώνες διατήρησης ώστε να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο, σύμφωνα με ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα·

  ότι όλες οι χαρακτηρισμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών που έχουν ήδη ταξινομηθεί ή θα ταξινομηθούν στο μέλλον ως ειδικές ζώνες προστασίας δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών(5) πρέπει να ενσωματωθούν στο συγκροτημένο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο·

  ότι, σε κάθε χαρακτηρισμένη ζώνη, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τους στόχους διατήρησης που έχουν οριστεί·

  ότι οι τόποι που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως ειδικές ζώνες διατήρησης προτείνονται από τα κράτη μέλη αλλά ότι, ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να επιτρέπει το χρακτηρισμό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενός τόπου ο οποίος δεν έχει προταθεί από κράτος μέλος αλλά τον οποίον η Κοινότητα θεωρεί βασικής σημασίας, αντίστοιχα, για τη διατήρηση ή την επιβίωση ενός τύπου φυσικού οικοτόπου ή ενός είδους προτεραιότητας·

  ότι κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τους στόχους διατήρησης ενός τόπου που έχει χαρακτηρισθεί ή θα χαρακτηρισθεί στο μέλλον πρέπει να υπόκειται στην κατάλληλη εκτίμηση·

  ότι αναγνωρίζεται πως η θέσπιση μέτρων που ευνοούν τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών· ότι αυτό ενδέχεται ωστόσο να προκαλέσει υπερβολική χρηματική επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών, λόγω, αφενός, της άνισης κατανομής αυτών των οικοτόπων και ειδών ανά την Κοινότητα και, αφετέρου, του γεγονότος ότι η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" περιορισμένη μόνον εφαρμογή μπορεί να έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση διατήρησης της φύσεως·

  ότι, ως εκ τούτου, συμφωνείται, πως για την εξαιρετική αυτή περίπτωση πρέπει να προβλεφθεί συνεισφορά με κοινοτική συγχρηματοδότηση, εντός των ορίων των πόρων που είναι διαθέσιμοι δυνάμει των αποφάσεων της Κοινότητας·

  ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, στις πολιτικές χωροταξίας και ανάπτυξης, η διαχείριση των στοιχείων του τοπίου, που έχουν μείζονα σημασία για την άγρια χλωρίδα και πανίδα·

  ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η θέσπιση ενός συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών, που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία·

  ότι, ως συμπλήρωμα της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα γενικό σύστημα προστασίας για ορισμένα είδη χλωρίδας και πανίδας· ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα διαχείρισης για ορισμένα είδη, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κατάσταση διατήρησής τους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ορισμένων τρόπων σύλληψης ή θανάτωσης, και να προβλεφθεί παράλληλα η δυνατότητα παρεκκλίσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις·

  ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα καταρτίζει περιοδικά συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις πληροφορίες που θα της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

  ότι η βελτίωση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και ότι, συνεπώς, ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί η απαιτούμενη έρευνα και οι σχετικές επιστημονικές εργασίες·

  ότι η τεχνική και επιστημονική πρόοδος απαιτεί τη δυνατότητα προσαρμογής των παραρτημάτων· ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία τροποποίησης αυτών των παραρτημάτων από το Συμβούλιο·

  ότι θα πρέπει να συσταθεί ρυθμιστική επιτροπή για να επικουρεί την Επιτροπή κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, κατά τη λήψη απόφασεων για την κοινοτική συγχρηματοδότηση·

  ότι θα πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικά μέτρα που θα ρυθμίζουν την επανεισαγωγή ορισμένων ιθαγενών ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και την ενδεχόμενη εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών·

  ότι η εκπαίδευση και η γενική ενημέρωση σχετικά με τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής της εφαρμογής,

  ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

  Ορισμοί

  Άρθρο 1

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

  α) "διατήρηση": ένα σύνολο μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών αγρίας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση όπως ορίζεται στα στοιχεία ε) και θ)·

  β) "φυσικοί οικότοποι": οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές·

  γ) "φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος": οι οικότοποι οι οποίοι στο έδαφος το οριζόμενο από το άρθρο 2:

  i) διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικής τους κατανομής

  ή

  ii) έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής λόγω της μειώσεώς τους ή λόγω του ότι η περιοχή τους, εκ της φύσεώς της, είναι περιορισμένη

  ή

  iii) αποτελούν σημαντικά δείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες βιογεωγραφικές περιοχές: αλπικής, ατλαντικής, ηπειρωτικής, μακαρονησιωτικής και μεσογειακής.

  Αυτοί οι τύποι οικοτόπων αναγράφονται ή είναι δυνατόν να αναγραφούν στο παράρτημα I·

  δ) "τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας": οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν από το οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος, και για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής κατανομής τους που περιλαμβάνεται στο οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος. Αυτοί οι τύποι φυσικών οικότοπων στους οποίους αποδίδεται προτεραιότητα σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο παράρτημα I·

  ε) "κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου": το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και την μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος.

  Η "κατάσταση της διατήρησης" ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται "ικανοποιητική" όταν:

  - η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή αυξάνονται και

  - η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον και

  - η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική κατά την έννοια του στοιχείου θ)·

  στ) "οικότοπος ενός είδους": περιβάλλον οριζόμενο από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·

  ζ) "είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος": τα είδη τα οποία, στο έδαφος που αναφέρεται στο άρθρο 2:

  i) διατρέχουν κίνδυνο, εξαιρουμένων εκείνων η περιοχή φυσικής κατανομής των οποίων εκτείνεται οριακά μόνον στο προαναφερόμενο έδαφος και τα οποία δεν διατρέχουν κίδυνο ούτε είναι ευπρόσβλητα στην περιοχή του δυτικού παλαιοαρκτικού ή

  ii) είναι ευπρόσβλητα, δηλαδή πιθανολογείται ότι στο προσεχές μέλλον ενδέχεται να περιληφθούν στην κατηγορία των ειδών που διατρέχουν κίνδυνο, εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι παράγοντες που δημιουργούν αυτόν τον κίνδυνο ή

  iii) είναι σπάνια, δηλαδή οι πληθυσμοί τους είναι ολιγάριθμοι και μολονότι δεν διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο ούτε είναι ευπρόσβλητα, υπάρχει κίνδυνος να καταστούν. Τα είδη αυτά ευρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές μικρές ή αραιά διασκορπισμένες σε μία μεγαλύτερη έκταση ή

  iv) είναι ενδημικά και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ιδιομορφίας του οικοτόπου τους ή/και των ενδεχομένων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η εκμετάλλευσή τους στην κατάσταση της διατήρησής τους.

  Τα είδη αυτά αναγράφονται ή θα ήταν δυνατό να αναγραφούν στο παράρτημα II ή/και IV ή V·

  η) "είδη προτεραιότητας": τα είδη, που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) σημείο i), για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λογω του μεγέθους του τμήματος της περιοχής της φυσικής τους κατανομής το οποίο περιλαμβάνεται στο αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος. Αυτά τα είδη προτεραιότητας [σημειώνονται με αστερίσκο (*)] στο παράρτημα II·

  θ) "κατάσταση διατήρησης ενός είδους": το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν, να αλλιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος.

  Η "κατάσταση της διατήρησης" κρίνεται ως "ικανοποιητική" όταν:

  - τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και

  - η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον και

  - υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα·

  ι) "τόπος": μια γεωγραφικώς καθορισμένη περιοχή, η επιφάνεια της οποίας προσδιορίζεται σαφώς·

  ια) "τόπος κοινοτικής σημασίας": ένας τόπος ο οποίος, στη βιογεωγραφική περιοχή ή στις βιογεωγραφικές περιοχές στις οποίες ανήκει, συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση ή την αποκατάσταση ενός τύπου φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και ο οποίος μπορεί επί πλέον να συνεισφέρει σημαντικά στη συνοχή της "Φύσης 2000" (Natura 2000) που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή/και να συνεισφέρει σημαντικά στη συντήρηση της βιολογικής πολλαπλότητας στις συγκεκριμένες βιογεωγραφικές περιοχές.

  Για τα ζωικά είδη που καταλαμβάνουν εκτετάμενα εδάφη, οι τόποι κοινοτικής σημασίας αντιστοιχούν στις τοποθεσίες, μέσα στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν τα ουσιώδη για τη ζωή και αναπαραγωγή τους φυσικά ή βιολογικά στοιχεία·

  ιβ) "ειδική ζώνη διατήρησης": ένας τόπος κοινοτικής σημασίας ορισμένος από τα κράτη μέλη μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και συμβατικής πράξης, στον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων ή/και των πληθυσμών των ειδών για τα οποία ορίστηκε ο τόπος·

  ιγ) "δείγμα": οποιοδήποτε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό, των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V, οποιοδήποτε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα που αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ή προϊόν ζώων ή φυτών αυτών των ειδών βάσει συνοδευτικού εγγράφου, της συσκευασίας, του σήματος, της επισήμανσης ή άλλου στοιχείου·

  ιδ) "επιτροπή": η επιτροπή που συνίσταται σύμφωνα με το άρθρο 20.

  Άρθρο 2

  1. Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.

  2. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.

  3. Κατά τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.

  Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών

  Άρθρο 3

  1. Συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών, επονομαζόμενο "Natura 2000". Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο παράρτημα I και τους οικότοπους των ειδών που εμφαίνονται στο παράρτημα II, πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση ή, ενδεχομένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών.

  Το δίκτυο "Natura 2000" περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

  2. Κάθε κράτος μέλος συμβάλλει στη σύσταση του Natura 2000 ανάλογα με τα είδη φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών τα οποία αναφέρει η παράγραφος 1, που υπάρχουν στο έδαφός του. Προς το σκοπό αυτό κάθε κράτος μέλος ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4, τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη του τους σκοπούς που αναφέρει η παράγραφος 1.

  3. Τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι τούτο απαιτείται, καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την οικολογική συνοχή του Natura 2000 χάρη στη διατήρηση και, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη στοιχείων του τοπίου, πρωταρχικής σημασίας για την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τα οποία ανάφερει το άρθρο 10.

  Άρθρο 4

  1. Κάθε κράτος μέλος, βασιζόμενο στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα III (στάδιο 1) και στις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, προτείνει έναν κατάλογο τόπων, όπου υποδεικνύεται ποιοι τύποι φυσικών οικοτόπων από τους αναφερόμενους στο παράρτημα I και ποια τοπικά είδη από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα II, απαντώνται στους εν λόγω τόπους. Για τα ζωικά είδη που καταλαμβάνουν εκτεταμένες εκτάσεις, οι εν λόγω τόποι συμπίπτουν με τους τόπους, τους περιλαμβανομένους στην περιοχή της φυσικής κατανομής αυτών των ειδών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή ή την αναπαραγωγή τους. Για τα υδρόβια είδη που καταλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές, αυτοί οι τόποι προτείνονται μόνον εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς μια ζώνη που να παρουσιάζει τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή ή την αναπαραγωγή τους. Τα κράτη μέλη προτείνουν, ενδεχομένως, προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου βάσει των αποτελεσμάτων της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 11.

  Ο κατάλογος διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέσα σε μια τριετία από τη γνωστοποίηση της παρούσας οδηγίας ταυτόχρονα με τις πληροφορίες για κάθε τόπο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ένα χάρτη του τόπου, την ονομασία του, τη θέση του, την έκτασή του, καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή των κριτηρίων του παραρτήματος III (στάδιο 1) και παρέχονται βάσει ενός εντύπου που καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 21.

  2. Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα κριτήρια του παραρτήματος III (στάδιο 2) και στα πλαίσια μιας από τις πέντε βιογεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημείο iii) του άρθρου 1 και του συνόλου του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καταρτίζει, σε συμφωνία με καθένα από τα κράτη μέλη και βάσει των καταλόγων των κρατών μελών, σχέδιο καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας όπου καθίστανται πρόδηλοι οι τόποι στους οποίους απαντώνται ένας ή περισσότεροι τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας.

  Τα κράτη μέλη των οποίων οι τόποι με τύπους φυσικών οικοτόπων και είδη που έχουν προτεραιότητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5 % του εθνικού εδάφους, μπορούν, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να ζητήσουν ελαστικότερη εφαρμογή των κριτηρίων που απαριθμούνται στο παράρτημα III (στάδιο 2) για την επιλογή του συνόλου των τόπων κοινοτικής σημασίας στο έδαφός τους.

  Ο κατάλογος των τόπων των επιλεγμένων ως τόπων κοινοτικής σημασίας, στον οποίο καταδεικνύονται οι τόποι όπου απαντώνται ένας ή περισσότεροι τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας καταρτίζεται από την Επιτροπή με την διαδικασία του άρθρου 21.

  3. Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 2 κατάλογος καταρτίζεται μέσα σε μια εξαετία από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας.

  4. Όταν ένας τόπος κοινοτικής σημασίας, υπ' αυτή του την ιδιότητα, επιλέχθηκε δυνάμει της διαδικασίας της παραγράφου 2, το οικείο κράτος μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως ειδική ζώνη διατήρησης το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους.

  5. Μόλις ένας τόπος εγγραφεί στον κατάλογο του τρίτου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου, υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 6.

  Άρθρο 5

  1. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένας τόπος, στον οποίο υπάρχει τύπος φυσικού οικοτόπου ή είδος προτεραιότητας, δεν έχει περιληφθεί σε ένα εθνικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ενώ, βάσει προσφόρων και αξιοπίστων επιστημονικών πληροφοριών, φαίνεται απαραίτητη η διατήρηση του εν λόγω τύπου φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή η επιβίωση του εν λόγω είδους προτεραιότητας, κινείται μια διαδικασία διμερούς συνεννόησης μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και της Επιτροπής για να αντιπαραβληθούν τα επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποίησαν τα δύο μέρη.

  2. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μέσα σε μία εξάμηνη περίοδο συνεννοήσεων, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με την επιλογή του εν λόγω τόπου ως τόπου κοινοτικής σημασίας.

  3. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

  4. Κατά την περίοδο συνεννόησης και εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου, ο οικείος τόπος υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2.

  Άρθρο 6

  1. Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους.

  2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

  3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

  4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.

  Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

  Άρθρο 7

  Οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όσον αφορά τις ζώνες που χαρακτηρίστηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή αναγνωρίστηκαν με ανάλογο τρόπο δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας, τούτο δε από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή από την ημερομηνία της ταξινόμησης ή της αναγνώρισης εκ μέρους ενός κράτους μέλους δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.

  Άρθρο 8

  1. Παράλληλα με τις προτάσεις τους για τους τόπους οι οποίοι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ειδικές ζώνες προστασίας που φιλοξενούν τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και είδη προτεραιότητας, τα κράτη μέλη αποστέλλουν, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ποσά που κρίνουν αναγκαία στα πλαίσια της κοινοτικής συγχρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 6 παράγραφος 1.

  2. Σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή προσδιορίζει, όσον αφορά τους τόπους κοινοτικής σημασίας για τους οποίους ζητείται συγχρηματοδότηση, τα απαραίτητα για τη διατήρηση ή επαναφορά σε ικανοποιητική κατάσταση προστασίας των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και ειδών προτεραιότητας στους οικείους τόπους, καθώς και το συνολικό κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά.

  3. Η Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εκτιμά το αναγκαίο ποσό της χρηματοδότησης - περιλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης - που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση στο έδαφος του κράτους μέλους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και ειδών προτεραιότητας και τις σχετικές επιβαρύνσεις που συνεπάγονται για κάθε κράτος μέλος τα απαιτούμενα μέτρα.

  4. Σύμφωνα με την εκτίμηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους δυνάμει των συναφών κοινοτικών πράξεων χρηματοδοτικούς πόρους και ενεργώντας σύμφωνα με τη δαδικασία του άρθρου 21, θεσπίζει πλαίσιο δράσης προτεραιότητας με συγχρηματοδοτούμενα μέτρα τα οποία λαμβάνονται εφόσον η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4.

  5. Τα μέτρα που δεν περιελήφθησαν στο πλαίσιο δράσης λόγω ελλείψεως επαρκών πόρων καθώς και εκείνα που έχουν περιληφθεί στο εν λόγω πλαίσιο δράσης αλλά δεν έχουν λάβει την αναγκαία συγχρηματοδότηση ή συγχρηματοδοτήθηκαν εν μέρει μόνον, επανεξετάζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21, στα πλαίσια του διετούς απολογισμού του προγράμματος δράσης και η λήψη τους μπορεί, στο μεταξύ να αναβληθεί από τα κράτη μέλη μέχρις ότου γίνει ο απολογισμός αυτός. Για τον εν λόγω απολογισμό λαμβάνεται δεόντως υπόψη η νέα κατάσταση της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

  6. Στις ζώνες όπου τα εξαρτώμενα από συγχρηματοδότηση μέτρα αναβάλλονται, τα κράτη μέλη αποφεύγουν τη λήψη οποιουδήποτε νέου μέτρου που ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση των ζωνών αυτών.

  Άρθρο 9

  Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, θα προβαίνει κατά περιόδους σε εκτίμηση της συμβολής του Natura 2000 στην πραγματοποίηση των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. Κατ' αυτή την εκτίμηση είναι δυνατόν να εξετάζεται ο αποχαρακτηρισμός μιας ειδικής ζώνης προστασίας, όταν η φυσική εξέλιξη, διαπιστούμενη χάρη στην εποπτεία που προβλέπεται στο άρθρο 11, το δικαιολογεί.

  Άρθρο 10

  Τα κράτη μέλη, όταν το κρίνουν αναγκαίο, στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών διευθέτησης και ανάπτυξης του εδάφους, και ειδικότερα για να καταστήσουν το δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο οικολογικά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη δαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

  Πρόκειται για εκείνα τα στοιχεία τα οποία, λόγω της γραμμικής και συνεχούς δομής τους (όπως είναι τα υδάτινα ρεύματα και οι όχθες τους ή τα παραδοσιακά συστήματα προσδιορισμού των ορίων των αγρών) ή του συνδετικού ρόλου τους (όπως είναι τα τενάγη ή τα άλση), είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών.

  Άρθρο 11

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που αναφέρει το άρθρο 2, λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίως τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας.

  Προστασία των ειδών

  Άρθρο 12

  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει:

  α) κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών λαμβανομένων στη φύση·

  β) να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση·

  γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον·

  δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.

  2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατοχή, τη μεταφορά, την πώληση, ή την ανταλλαγή και την προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή των δειγμάτων των ειδών που έχουν συλληφθεί στο φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που συλλέγησαν νομίμως πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών της πανίδας που απαριθμούνται στο σημείο α) του παραρτήματος IV. Βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες περαιτέρω έρευνες ή μέτρα διατήρησης ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.

  Άρθρο 13

  1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν τις απαιτούμενες διατάξεις ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των φυτικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο β) του παραρτήματος IV, που να απαγορεύει:

  α) την εκ προθέσεως αποκομιδή καθώς και τη συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγμάτων των εν λόγω ειδών, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους·

  β) την κατοχή, μεταφορά, εμπορία ή ανταλλαγή και προσφορά για εμπορικούς σκοπούς δειγμάτων των εν λόγω ειδών, που έχουν συλλεγεί από το φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που έχουν συλλεγεί νομίμως πριν αρχίσει να παράγει αποτελέσματα η παρούσα οδηγία.

  2. Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 ισχύουν για όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου των φυτών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  Άρθρο 14

  1. Τα κράτη μέλη, όταν βάσει της εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 11, το κρίνουν αναγκαίο, εκδίδουν μέτρα ώστε τα δείγματα των ειδών της αγρίας πανίδας και χλωρίδας που αναφέρονται στο παράρτημα V, που λαμβάνονται από τη φύση, καθώς και η εκμετάλλευσή τους, να μην αντιβαίνουν προς τη διατήρησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

  2. Όταν τα εν λόγω μέτρα κρίνονται αναγκαία, πρέπει να συνεπάγονται τη συνέχιση της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 11. Μπορούν επιπλέον να περιέχουν μεταξύ άλλων:

  - κανόνες για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς,

  - την προσωρινή ή τοπική απαγόρευση της λήψεως δειγμάτων από το φυσικό περιβάλλον και της εκμετάλλευσης ορισμένων πληθυσμών,

  - την υπαγωγή σε κανόνες των περιόδων ή/και των τρόπων λήψεως των δειγμάτων,

  - την υπαγωγή της λήψεως των δειγμάτων σε κυνηγητικούς ή αλιευτικούς κανόνες ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση των οικείων ειδών,

  - τη θέσπιση ενός συστήματος αδειών για τη λήψη δειγμάτων ή ποσοστώσεων,

  - την υπαγωγή σε κανόνες της αγοράς, της πώλησης, της διάθεσης προς πώληση, της κατοχής ή της μεταφοράς με σκοπό την πώληση δειγμάτων,

  - την εκτροφή ζωικών ειδών υπό αιχμαλωσία, καθώς και την τεχνητή αναπαραγωγή φυτικών ειδών, υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες, ώστε να μειώνεται η λήψη δειγμάτων από το φυσικό περιβάλλον,

  - την αποτίμηση του αποτελέσματος των εκδιδόμενων μέτρων.

  Άρθρο 15

  Όσον αφορά τη σύλληψη ή τη θανάτωση των ειδών άγριας πανίδας των απαριθμουμένων στο σημείο α) του παραρτήματος V, όταν εφαρμόζονται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για την λήψη δειγμάτων, τη σύλληψη ή τη θανάτωση των ειδών που απαριθμούνται στο σημείο α) του παραρτήματος IV, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους, και ειδικότερα:

  α) τη χρήση μέσων σύλληψης και θανάτωσης που απαριθμούνται στο στοιχείο α) του παραρτήματος VI·

  β) κάθε μορφή σύλληψης και θανάτωσης από τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παραρτήματος VI.

  Άρθρο 16

  1. Τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική λύση και ότι η παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή της φυσικής του κατανομής, μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 στοιχεία α) και β):

  α) για να προστατεύσουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα και να διατηρήσουν τους φυσικούς οικοτόπους·

  β) για να προλάβουν σοβαρές ζημίες, ιδίως των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, των δασών, των πληθυσμών ιχθύων και των υδάτων και ιδιοκτησιών άλλης μορφής·

  γ) για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλείας ή για άλλους επιτακτικούς λόγους προέχοντος δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λόγων κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα και ευεργετικών συνεπειών πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον·

  δ) για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους, για λόγους αποκατάστασης πληθυσμών και επανεισαγωγής των εν λόγω ειδών και για επιχειρήσεις αναπαραγωγής που απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής αναπαραγωγής των φυτών·

  ε) για να επιτρέψουν, υπό όρους αυστηρά ελεγχόμενους, την επιλεκτική και ποσοτικά περιορισμένη σύλληψη ή κράτηση περιορισμένου αριθμού, προσδιορισμένου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μερικών δειγμάτων των ειδών που αναφέρει το παράρτημα IV.

  2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια μια έκθεση, συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που καταρτίζει η επιτροπή, για τις παρεκκλίσεις που παραχωρήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη γνώμη της για αυτές τις παρεκκλίσεις μέσα σε δώδεκα μήνες το πολύ από την παραλαβή των εκθέσεων και ενημερώνει την επιτροπή.

  3. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν:

  α) τα είδη τα οποία αφορούν οι παρεκκλίσεις και τους λόγους της παρέκκλισης, περιλαμβανομένης της φύσεως του κινδύνου, ενδεχομένως δε και τις εναλλακτικές λύσεις που δεν έγιναν δεκτές και τα επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν·

  β) τα μέσα, τα συστήματα ή τις μεθόδους σύλληψης ή θανάτωσης ζωικών ειδών που επετράπησαν και τους λόγους της χρησιμοποίησής τους·

  γ) το χρόνο και τον τόπο παροχής αυτών των παρεκκλίσεων·

  δ) την αρχή την αρμόδια να δηλώνει και να ελέγχει ότι οι απαιτούμενοι όροι τηρούνται και να αποφασίζει ποια μέσα, δομές και μέθοδοι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, μέσα σε ποια όρια και από ποιες υπηρεσίες και ποιοι είναι οι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση·

  ε) τα χρησιμοποιούμενα μέτρα ελέγχου και τα αποτελέσματά τους.

  Ενημέρωση

  Άρθρο 17

  1. Κάθε έξι χρόνια από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 23, τα κράτη μέλη συντάσσουν μια έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων που εκδίδονται στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διατήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων που αναφέρει το παράρτημα I και των ειδών που αναφέρει το παράρτημα II και τα κυριότερα αποτελέσματα της εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 11. Η έκθεση αυτή, που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα έκθεσης που εκπονεί η επιτροπή, διαβιβάζεται στην Επιτροπή και γνωστοποιείται στο κοινό.

  2. Η Επιτροπή συντάσσει μια συνολική έκθεση, βασιζόμενη στις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια πρόσφορη αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί και ειδικότερα της συμβολής του Natura 2000 στην επίτευξη των στόχων που ορίζει το άρθρο 3. Σε κάθε κράτος μέλος αποστέλλεται προς επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές του, το μέρος του σχεδίου της έκθεσης που αφορά τις πληροφορίες που αυτό το κράτος διαβίβασε. Το τελικό κείμενο της έκθεσης, αφού υποβληθεί στην επιτροπή, δημοσιεύεται από την Επιτροπή, μέσα σε δύο χρόνια το πολύ από τότε που παρελήφθησαν οι εκθέσεις της παραγράφου 1 και διαβιβάζεται στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

  3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επισημαίνουν τις ζώνες, που έχουν χαρακτηρισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, με τις κοινοτικές πινακίδες που προπαρασκευάζει για το σκοπό αυτό η επιτροπή.

  Έρευνα

  Άρθρο 18

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την έρευνα και τις επιστημονικές δραστηριότητες τις απαιτούμενες για την επίτευξη των στόχων που ορίζει το άρθρο 2 και την υποχρέωση που αναφέρει το άρθρο 11. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών για να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό συντονισμό της έρευνας που πραγματοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο.

  2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις επιστημονικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 10, παρέχονται δε κίνητρα για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα έρευνας.

  Διαδικασία τροποποίησης των παραρτημάτων

  Άρθρο 19

  Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων I, II, III, V και VI στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

  Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή του παραρτήματος IV στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

  Επιτροπή

  Άρθρο 20

  Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

  Άρθρο 21

  1. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

  2. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

  Εάν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

  Εάν το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

  Συμπληρωματικές διατάξεις

  Άρθρο 22

  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

  α) εξετάζουν κατά πόσο είναι σκόπιμο να επανεισάγουν τοπικά είδη, που αναφέρονται στο παράρτημα IV, στο έδαφός τους, εάν το μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλει στη διατήρησή τους, εφόσον βεβαίως από έρευνα που έχει διεξαχθεί βάσει και της πείρας που έχει κτηθεί σε άλλα κράτη μέλη ή αλλού, προκύπτει ότι η επανεισαγωγή αυτή συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση αυτών των ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, και εφόσον πριν από την επανεισαγωγή διεξαχθούν οι δέουσες διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κοινό·

  β) μεριμνούν ώστε η ηθελημένη εισαγωγή ενός μη τοπικού είδους στο φυσικό περιβάλλον να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη παραβλάπτει καθόλου τους φυσικούς οικοτόπους στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής ούτε την τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα, όποτε δε το κρίνουν αναγκαίο, απαγορεύουν την εν λόγω εισαγωγή. Τα αποτελέσματα των μελετών εκτίμησης ανακοινώνονται στην επιτροπή προς ενημέρωση·

  γ) προωθούν την εκπαίδευση και τη γενική ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας και διατηρήσεως των οικοτόπων τους καθώς και των φυσικών οικοτόπων.

  Τελικές διατάξεις

  Άρθρο 23

  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την κοινοποίησή της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

  2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

  3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

  Άρθρο 24

  Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

  Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1992.

  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Arlindo Marques Cunha

  (1) ΕΕ αριθ. C 247 της 21. 9. 1988, σ. 3 και ΕΕ αριθ. C 195 της 3. 8. 1990, σ. 1.

  (2) ΕΕ αριθ. C 75 της 20. 3. 1991, σ. 12.

  (3) ΕΕ αριθ. C 31 της 6. 2. 1991, σ. 25.

  (4) ΕΕ αριθ. C 328 της 7. 12. 1987, σ. 1.

  (5) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/244/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 115 της 8. 5. 1991, σ. 41).

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

  ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΔΑΦΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

  Επεξηγήσεις

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Το σημείο "+" μεταξύ κωδικών υποδηλώνει τύπους οικοτόπων που είναι συσχετισμένοι. Παραδείγματος χάρη: 35.2 × 64.1 - Ανοικτοί λειμώνες με τα είδη Corynephorus και Agrostis (35.2) των ενδοχωρικών θυνών (64.1).

  Το σημείο "*" υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας.

  ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

  Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Έλη και αλίπεδα ενδοχωρικά και παράκτια του Ατλαντικού

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΥΝΕΣ

  Παράκτιες θύνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Παράκτιες θύνες των ακτών της Μεσογείου

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Ενδοχωρικές παλαιές και απασβεστωμένες θύνες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

  Στάσιμα ύδατα

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Ρέοντα ύδατα

  Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής ή ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ (LANDES) ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

  Υπομεσογειακές

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Φρύγανα

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

  Φυσικοί λειμώνες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas)

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Μεσόφιλοι λειμώνες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ

  Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Ασβεστούχοι βάλτοι

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

  Λιθώνες

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Άλλοι βραχώδεις οικότοποι

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΔΑΣΗ

  (Υπο)φυσικά δάση από ιθαγενή και αυτοφυή είδη του βιότοπου, που σχηματίζουν σπερμοφυή δάση με χαρακτηριστικό υπώροφο και πληρούν τα εξής κριτήρια: είναι σπάνια ή υπολειμματικά ή/και φιλοξενούν είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος

  Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Αλπικά και υποαλπικά δάση κωνοφόρων

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  Μεσογειακά ορεινά δάση κωνοφόρων

  >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

  ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

  Ερμηνεία

  α) Το παράρτημα II είναι συμπληρωματικό του παραρτήματος I για τη δημιουργία ενός συγκροτημένου δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης.

  β) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα αναφέρονται:

  - με το όνομα του είδους ή του υποείδους ή

  - με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω συστηματικής ομάδας.

  Η σύντμηση "spp." που ακολουθεί το όνομα μιας οικογένειας ή ενός γένους χαρακτηρίζει όλα τα είδη που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή είδος.

  γ) Σύμβολα

  Ένας αστερίσκος (*) μπροστά από το όνομα είδους δηλώνει ότι το εν λόγω είδος είναι είδος προτεραιότητας.

  Τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στο παρόν παράρτημα είδη, αναφέρονται επίσης στο παράρτημα IV. Εφόσον ένα είδος του παρόντος παραρτήματος δεν αναφέρεται ούτε στο παράρτημα IV ούτε στο παράρτημα V σημειώνεται με το σύμβολο (o). Εφόσον ένα είδος του παρόντος παραρτήματος δεν αναφεαρεται στο παράρτημα IV αλλά αναφέρεται στο παράρτημα V σημειώνεται με το σύμβολο (V).

  α) ΖΩΑ

  ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

  INSECTIVORA

  Talpidae

  Galemys pyrenaicus

  CHIROPTERA

  Rhinolophidae

  Rhinolophus blasii

  Rhinolophus euryale

  Rhinolophus ferrumequinum

  Rhinolophus hipposideros

  Rhinolophus mehelyi

  Vespertilionidae

  Barbastella barbastellus

  Miniopterus schreibersi

  Myotis bechsteini

  Myotis blythi

  Myotis capaccinii

  Myotis dasycneme

  Myotis emarginatus

  Myotis myotis

  RODENTIA

  Sciuridae

  Spermophilus citellus

  Castoridae

  Castor fiber

  Microtidae

  Microtus cabrerae

  *Microtus oeconomus arenicola

  CARNIVORA

  Canidae

  *Canis lupus (Ισπανικοί πληθυσμοί: μόνον εκείνοι νοτίως του ποταμού Ντουέρο. Ελληνικοί πληθυσμοί: μόνον εκείνοι νοτίως του 39ου παραλλήλου)

  Ursidae

  *Ursus arctos

  Mustelidae

  Lutra lutra

  Mustela lutreola

  Felidae

  Lynx lynx

  *Lynx pardina

  Phocidae

  Halichoerus grypus (V)

  *Monachus monachus

  Phoca vitulina (V)

  ARTIODACTYLA

  Cervidae

  *Cervus elaphus corsicanus

  Bovidae

  Capra aegagrus (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί)

  *Capra pyrenaica pyrenaica

  Ovis ammon musimon (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί Κορσικής και Σαρδηνίας)

  Rupicapra rupicapra balcanica

  *Rupicapra ornata

  CETACEA

  Tursiops truncatus

  Phocoena phocoena

  ΕΡΠΕΤΑ

  TESTUDINATA

  Testudinidae

  Testudo hermanni

  Testudo graeca

  Testudo marginata

  Cheloniidae

  *Caretta caretta

  Emydidae

  Emys orbicularis

  Mauremys caspica

  Mauremys leprosa

  SAURIA

  Lacertidae

  Lacerta monticola

  Lacerta schreiberi

  Gallotia galloti insulanagae

  *Gallotia simonyi

  Podarcis lilfordi

  Podarcis pityusensis

  Scincidae

  Chalcides occidentalis

  Gekkonidae

  Phyllodactylus europaeus

  OPHIDIA

  Colubridae

  Elaphe quatuorlineata

  Elaphe situla

  Viperidae

  *Vipera schweizeri

  Vipera ursinii

  ΑΜΦΙΒΙΑ

  CAUDATA

  Salamandridae

  Chioglossa lusitanica

  Mertensiella luschani

  *Salamandra salamandra aurorae

  Salamandrina terdigitata

  Triturus cristatus

  Proteidae

  Proteus anguinus

  Plethodontidae

  Speleomantes ambrosii

  Speleomantes flavus

  Speleomantes genei

  Speleomantes imperialis

  Speleomantes supramontes

  ANURA

  Discoglossidae

  Bombina bombina

  Bombina variegata

  Discoglossus jeanneae

  Discoglossus montalentii

  Discoglossus sardus

  *Alytes muletensis

  Ranidae

  Rana latastei

  Pelobatidae

  *Pelobates fuscus insubricus

  ΙΧΘΥΣ

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Eudontomyzon spp. (o)

  Lampetra fluviatilis (V)

  Lampetra planeri (o)

  Lethenteron zanandrai (V)

  Petromyzon marinus (o)

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  *Acipenser naccarii

  *Acipenser sturio

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Aphanius iberus (o)

  Aphanius fasciatus (o)

  *Valencia hispanica

  SALMONIFORMES

  Salmonidae

  Hucho hucho (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί) (V)

  Salmo salar (μόνο σε γλυκά ύδατα) (V)

  Salmo marmoradus (o)

  Salmo macrostigma (o)

  Coregonidae

  *Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί ορισμένων ζωνών της Βόρειας Θάλασσας)

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Alburnus vulturius (o)

  Alburnus albidus (o)

  Anaecypris hispanica

  Aspius aspius (o)

  Barbus plebejus (V)

  Barbus meridionalis (V)

  Barbus capito (V)

  Barbus comiza (V)

  Chalcalburnus chalcoides (o)

  Chondrostoma soetta (o)

  Chondrostoma polylepis (o)

  Chondrostoma genei (o)

  Chondrostoma lusitanicum (o)

  Chondrostoma toxostoma (o)

  Gobio albipinnatus (o)

  Gobio uranoscopus (o)

  Iberocypris palaciosi (o)

  *Ladigesocypris ghigii (o)

  Leuciscus lucomonis (o)

  Leuciscus souffia (o)

  Phoxinellus spp. (o)

  Rutilus pigus (o)

  Rutilus rubilio (o)

  Rutilus arcasii (o)

  Rutilus macrolepidotus (o)

  Rutilus lemmingii (o)

  Rutilus friesii meidingeri (o)

  Rutilus alburnoides (o)

  Rhodeus sericeus amarus (o)

  Scardinius graecus (o)

  Cobitidae

  Cobitis conspersa (o)

  Cobitis larvata (o)

  Cobitis trichonica (o)

  Cobitis taenia (o)

  Misgurnis fossilis (o)

  Sabanejewia aurata (o)

  PERCIFORMES

  Percidae

  Gymnocephalus schraetzer (V)

  Zingel spp. [(o) εκτός Zingelasper και Zingel zingel (V)]

  Gobiidae

  Pomatoschistus canestrini (o)

  Padogobius panizzai (o)

  Padogobius nigricans (o)

  CLUPEIFORMES

  Clupeidae

  Alosa spp. (V)

  SCORPAENIFORMES

  Cottidae

  Cottus ferruginosus (o)

  Cottus petiti (o)

  Cottus gobio (o)

  SILURIFORMES

  Siluridae

  Silurus aristotelis (V)

  ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

  ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

  CRUSTACEA

  Decapoda

  Austropotamobius pallipes (V)

  INSECTA

  Coleoptera

  Buprestis splendens

  *Carabus olympiae

  Cerambyx cerdo

  Cucujus cinnaberinus

  Dytiscus latissimus

  Graphoderus bilineatus

  Limoniscus violaceus (o)

  Lucanus cervus (o)

  Morimus funereus (o)

  *Osmoderma eremita

  *Rosalia alpina

  Lepidoptera

  *Callimorpha quadripunctata (o)

  Coenonympha oedippus

  Erebia calcaria

  Erebia christi

  Eriogaster catax

  Euphydryas aurinia (o)

  Graellsia isabellae (V)

  Hypodryas maturna

  Lycaena dispar

  Maculinea nausithous

  Maculinea teleius

  Melanagria arge

  Papilio hospiton

  Plebicula golgus

  Mantodea

  Apteromantis aptera

  Odonata

  Coenagrion hylas (o)

  Coenagrion mercuriale (o)

  Cordulegaster trinacriae

  Gomphus graslinii

  Leucorrhina pectoralis

  Lindenia tetraphylla

  Macromia splendens

  Ophiogomphus cecilia

  Oxygastra curtisii

  Orthoptera

  Baetica ustulata

  ΜΑΛΑΚΙΑ

  GASTROPODA

  Caseolus calculus

  Caseolus commixta

  Caseolus sphaerula

  Discula leacockiana

  Discula tabellata

  Discus defloratus

  Discus guerinianus

  Elona quimperiana

  Geomalacus maculosus

  Geomitra moniziana

  Helix subplicata

  Leiostyla abbreviata

  Leiostyla cassida

  Leiostyla corneocostata

  Leiostyla gibba

  Leiostyla lamellosa

  Vertigo angustior (o)

  Vertigo genesii (o)

  Vertigo geyeri )o)

  Vertigo moulinsiana (o)

  BIVALVIA

  Unionoida

  Margaritifera margaritifera (V)

  Unio crassus

  β) ΦΥΤΑ

  PTERIDOPHYTA

  ASPLENIACEAE

  Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

  BLECHNACEAE

  Woodwardia radicans (L.) Sm.

  DICKSONIACEAE

  Culcita macrocarpa C. Presl

  DRYOPTERIDACEAE

  *Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

  HYMENOPHYLLACEAE

  Trichomanes speciosum Willd.

  ISOETACEAE

  Isoetes boryana Durieu

  Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

  MARSILEACEAE

  Marsilea batardae Launert

  Marsilea quadrifolia L.

  Marsilea strigosa Willd.

  OPHIOGLOSSACEAE

  Botrychium simplex Hitchc.

  Ophioglossum polyphyllum A. Braun

  GYMNOSPERMAE

  PINACEAE

  *Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

  ANGIOSPERMAE

  ALISMATACEAE

  Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

  Luronium natans (L.) Raf.

  AMARYLLIDACEAE

  Leucojum nicaeense Ard.

  Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

  Narcissus calcicola Mendonça

  Narcissus cyclamineus DC.

  Narcissus fernandesii G. Pedro

  Narcissus humilis (Cav.) Traub

  *Narcissus nevadensis Pugsley

  Narcissus pseudonarcissus L.

  subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

  Narcissus scaberulus Henriq.

  Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb

  subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

  Narcissus viridiflorus Schousboe

  BORAGINACEAE

  *Anchusa crispa Viv.

  *Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

  Myosotis lusitanica Schuster

  Myosotis rehsteineri Wartm.

  Myosotis retusifolia R. Afonso

  Omphalodes kuzinskyana Willk.

  *Omphalodes littoralis Lehm.

  Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

  *Symphytum cycladense Pawl.

  CAMPANULACEAE

  Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

  *Campanula sabatia De Not.

  Jasione crispa (Pourret) Samp.

  subsp. serpentinica Pinto da Silva

  Jasione lusitanica A. DC.

  CARYOPHYLLACEAE

  *Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

  Arenaria provincialis Chater & Halliday

  Dianthus cintranus Boiss. & Reuter

  subsp. cintranus Boiss. & Reuter

  Dianthus marizii (Samp.) Samp.

  Dianthus rupicola Biv.

  *Gypsophila papillosa P. Porta

  Herniaria algarvica Chaudri

  Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco

  *Herniaria latifolia Lapeyr.

  subsp. litardierei gamis

  Herniaria maritima Link

  Moehringia tommasinii Marches.

  Petrocoptis grandiflora Rothm.

  Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

  Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

  Silene cintrana Rothm.

  *Silene hicesiae Brullo & Signorello

  Silene hifacensis Rouy ex Willk.

  *Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

  Silene longicilia (Brot.) Otth.

  Silene mariana Pau

  *Silene orphanidis Boiss.

  *Silene rothmaleri Pinto da Silva

  *Silene velutina Pourret ex Loisel.

  CHENOPODIACEAE

  *Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott

  *Kochia saxicola Guss.

  *Salicornia veneta Pignatti & Lausi

  CISTACEA

  Cistus palhinhae Ingram

  Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

  Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

  Helianthemum caput-felis Boiss.

  *Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

  COMPOSITAE

  *Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

  *Artemisia granatensis Boiss.

  *Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

  *Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

  *Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

  *Centaurea alba L.

  subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

  *Centaurea alba L.

  subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

  *Centaurea attica Nyman

  subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

  *Centaurea balearica J. D. Rodriguez

  *Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

  *Centaurea citricolor Font Quer

  Centaurea corymbosa Pourret

  Centaurea gadorensis G. Bianca

  *Centaurea horrida Badaro

  *Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

  Centaurea kartschiana Scop.

  *Centaurea lactiflora Halacsy

  Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link

  subsp. herminii (Rouy) Dostál

  *Centaurea niederi Heldr.

  *Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

  *Centaurea pinnata Pau

  Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca

  Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

  Centaurea vicentina Mariz

  *Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

  Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto

  Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

  Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

  *Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

  *Jurinea fontqueri Cuatrec.

  *Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

  Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

  Leontodon boryi Boiss.

  *Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

  Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

  Ligularia sibirica (L.) Cass.

  Santolina impressa Hoffmanns. & Link

  Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

  *Senecio elodes Boiss. ex DC.

  Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

  CONVOLVULACEAE

  *Convolvulus argyrothamnus Greuter

  *Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

  CRUCIFERAE

  Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

  Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

  *Biscutella neustriaca Bonnet

  Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

  Boleum asperum (Pers.) Desvaux

  Brassica glabrescens Poldini

  Brassica insularis Moris

  *Brassica macrocarpa Guss.

  Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva

  *Coincya rupestris Rouy

  *Coronopus navasii Pau

  Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

  *Diplotaxis siettiana Maire

  Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

  Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

  *Iberis arbuscula Runemark

  Iberis procumbens Lange

  subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

  *Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

  Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

  Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

  Sisymbrium supinum L.

  CYPERACEAE

  *Carex panormitana Guss.

  Eleocharis carniolica Koch

  DIOSCOREACEAE

  *Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

  DROSERACEAE

  Aldrovanda vesiculosa L.

  EUPHORBIACEAE

  *Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

  Euphorbia transtagana Boiss.

  GENTIANACEAE

  *Centaurium rigualii Esteve Chueca

  *Centaurium somedanum Lainz

  Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

  Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg

  GERANIACEAE

  *Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

  Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

  *Erodium rupicola Boiss.

  GRAMINEAE

  Avenula hackelii (Henriq.) Holub

  Bromus grossus Desf. ex DC.

  Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

  Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

  Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

  Festuca elegans Boiss.

  Festuca henriquesii Hack.

  Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso

  Gaudinia hispanica Stace & Tutin

  Holcus setiglumis Boiss. & Reuter

  subsp. duriensis Pinto da Silva

  Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

  Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

  Puccinellia pungens (Pau) Paunero

  *Stipa austroitalica Martinovsky

  *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

  *Stipa veneta Moraldo

  GROSSULARIACEAE

  *Ribes sardum Martelli

  HYPERICACEAE

  *Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

  JUNCACEAE

  Juncus valvatus Link

  LABIATAE

  Dracocephalum austriacum L.

  *Micromeria taygetea P. H. Davis

  Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

  *Nepeta sphaciotica P. H. Davis

  Origanum dictamnus L.

  Sideritis incana

  subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

  Sideritis javalambrensis Pau

  Sideritis serrata Cav. ex Lag.

  Teucrium lepicephalum Pau

  Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

  *Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

  Thymus carnosus Boiss.

  *Thymus cephalotos L.

  LEGUMINOSAE

  Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

  *Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

  *Astragalus aquilanus Anzalone

  Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

  *Astragalus maritimus Moris

  Astragalus tremolsianus Pau

  *Astragalus verrucosus Moris

  *Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

  Genista dorycnifolia Font Quer

  Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

  Melilotus segetalis (Brot.) Ser.

  subsp. fallax Franco

  *Ononis hackelii Lange

  Trifolium saxatile All.

  *Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

  LENTIBULARIACEAE

  Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

  LILIACEAE

  Allium grosii Font Quer

  *Androcymbium rechingeri Greuter

  *Asphodelus bento-rainhae P. Silva

  Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.

  *Muscari gussonei (Parl.) Tod.

  LINACEAE

  *Linum muelleri Moris

  LYTHRACEAE

  *Lythrum flexuosum Lag.

  MALVACEAE

  Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

  NAJADACEAE

  Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

  ORCHIDACEAE

  *Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

  Cypripedium calceolus L.

  Liparis loeselii (L.) Rich.

  *Ophrys lunulata Parl.

  PAEONIACEAE

  Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

  Paeonia parnassica Tzanoudakis

  Paeonia clusii F. C. Stern

  subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

  PALMAE

  Phoenix theophrasti Greuter

  PLANTAGINACEAE

  Plantago algarbiensis Samp.

  Plantago almogravensis Franco

  PLUMBAGINACEAE

  Armeria berlengensis Daveau

  *Armeria helodes Martini & Pold

  Armeria negleta Girard

  Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

  *Armeria rouyana Daveau

  Armeria soleirolii (Duby) Godron

  Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

  Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze

  subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

  *Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

  Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco

  Limonium multiflorum Erben

  *Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

  *Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

  POLYGONACEAE

  Polygonum praelongum Coode & Cullen

  Rumex rupestris Le Gall

  PRIMULACEAE

  Androsace mathildae Levier

  Androsace pyrenaica Lam.

  *Primula apennina Widmer

  Primula palinuri Petagna

  Soldanella villosa Darracq.

  RANUNCULACEAE

  *Aconitum corsicum Gayer

  Adonis distorta Ten.

  Aquilegia bertolonii Schott

  Aquilegia kitaibelii Schott

  *Aquilegia pyrenaica D. C.

  subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

  *Consolida samia P. H. Davis

  Pulsatilla patens (L.) Miller

  *Ranunculus weyleri Mares

  RESEDACEAE

  *Reseda decursiva Forssk.

  ROSACEAE

  Potentilla delphinensis Gren. & Godron

  RUBIACEAE

  *Galium litorale Guss.

  *Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

  SALICACEAE

  Salix salvifolia Brot.

  subsp. australis Franco

  SANTALACEAE

  Thesium ebracteatum Hayne

  SAXIFRAGACEAE

  Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

  Saxifraga florulenta Moretti

  Saxifraga hirculus L.

  Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

  SCROPHULARIACEAE

  Antirrhinum charidemi Lange

  Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

  subsp. lusitanicum R. Fernandes

  *Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

  Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

  Linaria algarviana Chav.

  Linaria coutinhoi Valdés

  *Linaria ficalhoana Rouy

  Linaria flava (Poiret) Desf.

  *Linaria hellenica Turrill

  *Linaria ricardoi Cout.

  *Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

  Linaria tonzigii Lona

  Odontites granatensis Boiss.

  Verbascum litigiosum Samp.

  Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

  *Veronica oetaea L.-A. Gustavson

  SELAGINACEAE

  *Globularia stygia Orph. ex Boiss.

  SOLANACEAE

  *Atropa baetica Willk.

  THYMELAEACEAE

  Daphne petraea Leybold

  *Daphne rodriguezii Texidor

  ULMACEAE

  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

  UMBELLIFERAE

  *Angelica heterocarpa Lloyd

  Angelica palustris (Besser) Hoffm.

  *Apium bermejoi Llorens

  Apium repens (Jacq.) Lag.

  Athamanta cortiana Ferrarini

  *Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

  *Bupleurum kakiskalae Greuter

  Eryngium alpinum L.

  *Eryngium viviparum Gay

  *Laserpitium longiradium Boiss.

  *Naufraga balearica Constans & Cannon

  *Oenanthe conioides Lange

  Petagnia saniculifolia Guss.

  Rouya polygama (Desf.) Coincy

  *Seseli intricatum Boiss.

  Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

  VALERIANACEAE

  Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

  VIOLACEAE

  *Viola hispida Lam.

  Viola jaubertiana Mares & Vigineix

  Κατώτερα φυτά

  BRYOPHYTA

  Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

  *Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill (o)

  Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)

  Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)

  Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

  Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

  Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

  Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

  Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

  *Marsupella profunda Lindb. (o)

  Meesia longiseta Hedw. (o)

  Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

  Orthotrichum rogeri Brid. (o)

  Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o)

  Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)

  Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)

  Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o)

  Sphagnum pylaisii Brid. (o)

  Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)

  ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ

  PTERIDOPHYTA

  HYMENOPHYLLACEAE

  Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

  DRYOPTERIDACEAE

  *Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

  ISOETACEAE

  Isoetes azorica Durieu & Paiva

  MARSILIACEAE

  *Marsilea azorica Launert & Paiva

  ANGIOSPERMAE

  ASCLEPIADACEAE

  Caralluma burchardii N. E. Brown

  *Ceropegia chrysantha Svent.

  BORAGINACEAE

  Echium candicans L. fil.

  *Echium gentianoides Webb & Coincy

  Myosotis azorica H. C. Watson

  Myosotis maritima Hochst. in Seub.

  CAMPANULACEAE

  *Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

  Musschia aurea (L. f.) DC.

  *Musschia wollastonii Lowe

  CAPRIFOLIACEAE

  *Sambucus palmensis Link

  CARYOPHYLLACEAE

  Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

  CELASTRACEAE

  Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

  CHENOPODIACEAE

  Beta patula Ait.

  CISTACEAE

  Cistus chinamadensis Banares & Romero

  *Helianthemum bystropogophyllum Svent.

  COMPOSITAE

  Andryala crithmifolia Ait.

  *Argyranthemum lidii Humphries

  Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

  Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

  *Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

  Atractylis preauxiana Schultz.

  Calendula maderensis DC.

  Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

  Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

  Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

  Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen

  Cirsium latifolium Lowe

  Helichrysum gossypinum Webb

  Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.)

  *Lactuca watsoniana Trel.

  *Onopordum nogalesii Svent.

  *Onopordum carduelinum Bolle

  *Pericallis hadrosoma Svent.

  Phagnalon benettii Lowe

  Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

  Sventenia bupleuroides Font Quer

  *Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

  CONVOLVULACEAE

  *Convolvulus caput-medusae Lowe

  *Convolvulus lopez-socasii Svent.

  *Convolvulus massonii A. Dietr.

  CRASSULACEAE

  Aeonium gomeraense Praeger

  Aeonium saundersii Bolle

  Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

  Monanthes wildpretii Banares & Scholz

  Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

  CRUCIFERAE

  *Crambe arborea Webb ex Christ

  Crambe laevigata DC. ex Christ

  *Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

  *Parolinia schizogynoides Svent.

  Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

  CYPERACEAE

  Carex malato-belizii Raymond

  DIPSACACEAE

  Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

  ERICACEAE

  Erica scoparia L.

  subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

  EUPHORBIACEAE

  *Euphorbia handiensis Burchard

  Euphorbia lambii Svent.

  Euphorbia stygiana H. C. Watson

  GERANIACEAE

  *Geranium maderense P. F. Yeo

  GRAMINEAE

  Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)

  Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

  LABIATAE

  *Sideritis cystosiphon Svent.

  *Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

  Sideritis infernalis Bolle

  Sideritis marmorea Bolle

  Teucrium abutiloides L'Hér

  Teucrium betonicum L'Hér

  LEGUMINOSAE

  *Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

  Anthyllis lemanniana Lowe

  *Dorycnium spectabile Webb & Berthel

  *Lotus azoricus P. W. Ball

  Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

  *Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

  *Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

  *Teline salsoloides Arco & Acebes.

  Vicia dennesiana H. C. Watson

  LILIACEAE

  *Androcymbium psammophilum Svent.

  Scilla maderensis Menezes

  Semele maderensis Costa

  LORANTHACEAE

  Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

  MYRICACEAE

  *Myrica rivas-martinezii Santos.

  OLEACEAE

  Jasminum azoricum L.

  Picconia azorica (Tutin) Knobl.

  ORCHIDACEAE

  Goodyera macrophylla Lowe

  PITTOSPORACEAE

  *Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.

  PLANTAGINACEAE

  Plantago malato-belizii Lawalree

  PLUMBAGINACEAE

  *Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

  Limonium dendroides Svent.

  *Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

  *Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

  POLYGONACEAE

  Rumex azoricus Rech. fil.

  RHAMNACEAE

  Frangula azorica Tutin

  ROSACEAE

  *Bencomia brachystachya Svent.

  Bencomia sphaerocarpa Svent.

  *Chamaemeles coriacea Lindl.

  Dendriopterium pulidoi Svent.

  Marcetella maderensis (Born.) Svent.

  Prunus lusitanica L.

  subsp. azorica (Mouillef.) Franco

  Sorbus maderensis (Lowe) Docle

  SANTALACEAE

  Kunkeliella subsucculenta Kammer

  SCROPHULARIACEAE

  *Euphrasia azorica Wats

  Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.

  *Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

  Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

  Odontites holliana (Lowe) Benth.

  Sibthorpia peregrina L.

  SELAGINACEAE

  *Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

  *Globularia sarcophylla Svent.

  SOLANACEAE

  *Solanum lidii Sunding

  UMBELLIFERAE

  Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

  Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

  Chaerophyllum azoricum Trelease

  Ferula latipinna Santos

  Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

  Monizia edulis Lowe

  Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

  Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

  VIOLACEAE

  Viola paradoxa Lowe

  Κατώτερα φυτά

  BRYOPHYTA

  *Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

  *Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

  ΣΤΑΔΙΟ 1: Αξιολόγηση, σε εθνικό επίπεδο, της σχετικής σημασίας των περιοχών για κάθε τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος I και κάθε είδος του παραρτήματος II (συμπεριλαμβανομένων των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και των ειδών προτεραιότητας)

  Α. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος I

  α) Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου του φυσικού οικοτόπου στην περιοχή.

  β) Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια η οποία καλύπτεται από αυτό τον τύπο φυσικού οικοτόπου στο εθνικό έδαφος.

  γ) Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου και δυνατότητα αποκατάστασης.

  δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου.

  Β. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο είδος του παραρτήματος II

  α) Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού του είδους που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες στο εθνικό έδαφος.

  β) Βαθμός διατήρησης των στοιχείων του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο είδος και δυνατότητα αποκατάστασης.

  γ) Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο φυσικής κατανομής του είδους.

  δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου είδους.

  Γ. Με βάση τα κριτήρια αυτά, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις περιοχές που προτείνουν στον εθνικό τους κατάλογο ως περιοχές που είναι δυνατό να αναγνωριστούν ως κοινοτικής σημασίας ανάλογα με τη σχετική τους αξία για τη διατήρηση κάθε τύπου φυσικού οικοτόπου ή κάθε είδους που περιλαμβάνεται αντίστοιχα στα παράρτημα I ή στο παράρτημα II το οποίο τις αφορά.

  Δ. Στον κατάλογο αυτό φαίνονται οι περιοχές στις οποίες παρέχεται προστασία στους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και στα είδη προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη με βάση τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα σημεία Α και Β παραπάνω.

  ΣΤΑΔΙΟ 2: Αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των περιοχών που περιλαμβάνονται στους εθνικούς καταλόγους

  1. Όλες οι περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη στο στάδιο 1, οι οποίες παρέχουν προστασία σε τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και σε είδη προτεραιότητας θεωρούνται ως περιοχές κοινοτικής σημασίας.

  2. Κατά την αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των άλλων περιοχών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κρατών μελών, δηλαδή κατά την αξιολόγηση της συμβολής τους στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση, υπό ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης, ενός φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος I ενός είδους του παραρτήματος II ή/και της συμβολής τους στη συνοχή του Natura 2 000 θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  α) η σχετική αξία της περιοχής σε εθνικό επίπεδο·

  β) η γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση προς τις μεταναστευτικές οδούς ειδών του παραρτήματος II καθώς και προς το ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος χαρακτηριζόμενου από συνοχή το οποία να βρίσκεται εκατέρωθεν εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας·

  γ) η συνολική έκταση της περιοχής·

  δ) ο αριθμός τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και ειδών του παραρτήματος II που είναι παρόντα στην περιοχή·

  ε) η συνολική οικολογική αξία της περιοχής για την ή τις συγκεκριμένες ευρύτερες βιογεωγραφικές περιοχές ή/και για το σύνολο του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, τόσο από την άποψη της χαρακτηριστικής ή της μοναδικής φύσης των στοιχείων από τα οποία συντίθεται η περιοχή, όσο και από την άποψη του συνδυασμού τους.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

  ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Τα είδη που αναγράφονται σ' αυτό το παράρτημα αναφέρονται:

  - με την ονομασία του είδους ή του υποείδους ή

  - με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε καθορισμένο τμήμα της εν λόγω τάξης.

  Η συντομογραφία "spp." μετά την ονομασία μιας οικογένειας ή ενός γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ' αυτό το είδος η σ' αυτή την οικογένεια.

  α) ΖΩΑ

  ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

  INSECTIVORA

  Erinaceidae

  Erinaceus algirus

  Soricidae

  Crocidura canariensis

  Talpidae

  Galemys pyrenaicus

  MICROCHIROPTERA

  Όλα τα είδη

  RODENTIA

  Gliridae

  Όλα τα είδη εκτός από Glis glis και Eliomys quercinus

  Sciuridae

  Citellus citellus

  Sciurus anomalus

  Castoridae

  Castor fiber

  Cricetidae

  Cricetus cricetus

  Microtidae

  Microtus cabrerae

  Microtus oeconomus arenicola

  Zapodidae

  Sicista betulina

  Hystricidae

  Hystrix cristata

  CARNIVORA

  Canidae

  Canis lupus (Εκτός των ισπανικών πληθυσμών βορείως του Duero και των ελληνικών πληθυσμών βορείως του 39ου παραλλήλου)

  Ursidae

  Ursus arctos

  Mustelidae

  Lutra lutra

  Mustela lutreola

  Felidae

  Felis silvestris

  Lynx lynx

  Lynx pardina

  Phocidae

  Monachus monachus

  ARTIODACTYLA

  Cervidae

  Cervus elaphus corsicanus

  Bovidae

  Capra aegagrus (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί)

  Capra pyrenaica pyrenaica

  Ovis ammon musimon (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί Κορσικής και Σαρδηνίας)

  Rupicapra rupicapra balcanica

  Rupicapra ornata

  CETACEA

  Όλα τα είδη

  ΕΡΠΕΤΑ

  TESTUDINATA

  Testudinidae

  Testudo hermanni

  Testudo graeca

  Testudo marginata

  Cheloniidae

  Caretta caretta

  Chelonia mydas

  Lepidochelys kempii

  Eretmochelys imbricata

  Dermochelyidae

  Dermochelys coriacea

  Emydidae

  Emys orbicularis

  Mauremys caspica

  Mauremys leprosa

  SAURIA

  Lacertidae

  Algyroides fitzingeri

  Algyroides marchi

  Algyroides moreoticus

  Algyroides nigropunctatus

  Lacerta agilis

  Lacerta bedriagae

  Lacerta danfordi

  Lacerta dugesi

  Lacerta graeca

  Lacerta horvathi

  Lacerta monticola

  Lacerta schreiberi

  Lacerta trilineata

  Lacerta viridis

  Gallotia atlantica

  Gallotia galloti

  Gallotia galloti insulanagae

  Gallotia simonyi

  Gallotia stehlini

  Ophisops elegans

  Podarcis erhardii

  Podarcis filfolensis

  Podarcis hispanica atrata

  Podarcis lilfordi

  Podarcis melisellensis

  Podarcis milensis

  Podarcis muralis

  Podarcis peloponnesiaca

  Podarcis pityusensis

  Podarcis sicula

  Podarcis taurica

  Podarcis tiliguerta

  Podarcis wagleriana

  Scincidae

  Ablepharus kitaibelli

  Chalcides bedriagai

  Chalcides occidentalis

  Chalcides ocellatus

  Chalcides sexlineatus

  Chalcides viridianus

  Ophiomorus punctatissimus

  Gekkonidae

  Cyrtopodion kotschyi

  Phyllodactylus europaeus

  Tarentola angustimentalis

  Tarentola boettgeri

  Tarentola delalandii

  Tarentola gomerensis

  Agamidae

  Stellio stellio

  Chamaeleontidae

  Chamaeleo chamaeleon

  Anguidae

  Ophisaurus apodus

  OPHIDIA

  Colubridae

  Coluber caspius

  Coluber hippocrepis

  Coluber jugularis

  Coluber laurenti

  Coluber najadum

  Coluber nummifer

  Coluber viridiflavus

  Coronella austriaca

  Eirenis modesta

  Elaphe longissima

  Elaphe quatuorlineata

  Elaphe situla

  Natrix natrix cetti

  Natrix natrix corsa

  Natrix tessellata

  Telescopus falax

  Viperidae

  Vipera ammodytes

  Vipera schweizeri

  Vipera seoanni (εκτός από ισπανικούς πληθυσμούς)

  Vipera ursinii

  Vipera xanthina

  Boidae

  Eryx jaculus

  ΑΜΦΙΒΙΑ

  CAUDATA

  Salamandridae

  Chioglossa lusitanica

  Euproctus asper

  Euproctus montanus

  Euproctus platycephalus

  Salamandra atra

  Salamandra aurorae

  Salamandra lanzai

  Salamandra luschani

  Salamandrina terdigitata

  Triturus carnifex

  Triturus cristatus

  Triturus italicus

  Triturus karelinii

  Triturus marmoratus

  Proteidae

  Proteus anguinus

  Plethodontidae

  Speleomantes ambrosii

  Speleomantes flavus

  Speleomantes genei

  Speleomantes imperialis

  Speleomantes italicus

  Speleomantes supramontes

  ANURA

  Discoglossidae

  Bombina bombina

  Bombina variegata

  Discoglossus galganoi

  Discoglossus jeanneae

  Discoglossus montalentii

  Discoglossus pictus

  Discoglossus sardus

  Alytes cisternasii

  Alytes muletensis

  Alytes obstetricans

  Ranidae

  Rana arvalis

  Rana dalmatina

  Rana graeca

  Rana iberica

  Rana italica

  Rana latastei

  Rana lessonae

  Pelobatidae

  Pelobates cultripes

  Pelobates fuscus

  Pelobates syriacus

  Bufonidae

  Bufo calamita

  Bufo viridis

  Hylidae

  Hyla arborea

  Hyla meridionalis

  Hyla sarda

  ΙΧΘΥΣ

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Acipenser naccarii

  Acipenser sturio

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Valencia hispanica

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Anaecypris hispanica

  PERCIFORMES

  Percidae

  Zingel asper

  SALMONIFORMES

  Coregonidae

  Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί ορισμένων ζωνών της Βόρειας Θάλασσας)

  ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

  ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

  INSECTA

  Coleoptera

  Buprestis splendens

  Carabus olympiae

  Cerambyx cerdo

  Cucujus cinnaberinus

  Dytiscus latissimus

  Graphoderus bilineatus

  Osmoderma eremita

  Rosalia alpina

  Lepidoptera

  Apatura metis

  Coenonympha hero

  Coenonympha oedippus

  Erebia calcaria

  Erebia christi

  Erebia sudetica

  Eriogaster catax

  Fabriciana elisa

  Hypodryas maturna

  Hyles hippophaes

  Lopinga achine

  Lycaena dispar

  Maculinea arion

  Maculinea nausithous

  Maculinea teleius

  Melanagria arge

  Papilio alexanor

  Palilio hospiton

  Parnassius apollo

  Parnassius mnemosyne

  Plebicula golgus

  Proserpinus proserpina

  Zerynthia polyxena

  Mantodea

  Apteromantis aptera

  Odonata

  Aeshna viridis

  Cordulegaster trinacriae

  Gomphus graslinii

  Leucorrhina albifrons

  Leucorrhina caudalis

  Leucorrhina pectoralis

  Lindenia tetraphylla

  Macromia splendens

  Ophiogomphus cecilia

  Oxygastra curtisii

  Stylurus flavipes

  Sympecma braueri

  Orthoptera

  Baetica ustulata

  Saga pedo

  ARACHNIDA

  Araneae

  Macrothele calpeiana

  MOLLUSQUES

  GASTROPODA

  Prosobranchia

  Patella feruginea

  Stylommatophora

  Caseolus calculus

  Caseolus commixta

  Caseolus sphaerula

  Discula leacockiana

  Discula tabellata

  Discula testudinalis

  Discula turricula

  Discus defloratus

  Discus guerinianus

  Elona quimperiana

  Geomalacus maculosus

  Geomitra moniziana

  Helix subplicata

  Leiostyla abbreviata

  Leiostyla cassida

  Leiostyla corneocostata

  Leiostyla gibba

  Leiostyla lamellosa

  BIVALVIA

  Anisomyaria

  Lithophaga lithophaga

  Pinna nobilis

  Unionoida

  Margaritifera auricularia

  Unio crassus

  ECHINODERMATA

  Echinoidea

  Centrostephanus longispinus

  β) ΦΥΤΑ

  Το παράρτημα IV στοιχείο β) περιέχει όλα τα είδη φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα II στοιχείο β)(1) συν τα παρακάτω είδη.

  PTERIDOPHYTA

  ASPLENIACEAE

  Asplenium hemionitis L.

  ANGIOSPERMAE

  AGAVACEAE

  Dracaena draco (L.) L.

  AMARYLLIDACEAE

  Narcissus longispathus Pugsley

  Narcissus triandrus L.

  BERBERIDACEAE

  Berberis maderensis Lowe

  CAMPANULACEAE

  Campanula morettiana Reichenb.

  Physoplexis comosa (L.) Schur.

  CARYOPHYLLACEAE

  Moehringia fontqueri Pau

  COMPOSITAE

  Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe

  subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

  Helichrysum sibthorpii Rouy

  Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

  Santolina elegans Boiss. ex DC.

  Senecio caespitosus Brot.

  Senecio lagascanus DC.

  subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

  Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

  CRUCIFERAE

  Murbeckiella sousae Rothm.

  EUPHORBIACEAE

  Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

  GESNERIACEAE

  Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

  Ramonda serbica Pancic

  IRIDACEAE

  Crocus etruscus Parl.

  Iris boissieri Henriq.

  Iris marisca Ricci & Colasante

  LABIATAE

  Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

  Teucrium charidemi Sandwith

  Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

  Thymus villosus L.

  subsp. villosus L.

  LILIACEAE

  Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

  Bellevalia hackelli Freyn

  Colchicum corsicum Baker

  Colchicum cousturieri Greuter

  Fritillaria conica Rix

  Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

  Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

  Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

  Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

  Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

  Scilla beirana Samp.

  Scilla odorata Link

  ORCHIDACEAE

  Ophrys argolica Fleischm.

  Orchis scopulorum Simsmerh.

  Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

  PRIMULACEAE

  Androsace cylindrica DC.

  Primula glaucescens Moretti

  Primula spectabilis Tratt.

  RANUNCULACEAE

  Aquilegia alpina L.

  SAPOTACEAE

  Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

  SAXIFRAGACEAE

  Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

  Saxifraga portosanctana Boiss.

  Saxifraga presolanensis Engl.

  Saxifraga valdensis DC.

  Saxifraga vayredana Luizet

  SCROPHULARIACEAE

  Antirrhinum lopesianum Rothm.

  Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

  SOLANACEAE

  Mandragora officinarum L.

  THYMELAEACEAE

  Thymelaea broterana P. Cout.

  UMBELLIFERAE

  Bunium brevifolium Lowe

  VIOLACEAE

  Viola athois W. Becker

  Viola cazorlensis Gandoger

  Viola delphinantha Boiss.

  (1) Εκτός από τα βρυόφυτα του παραρτήματος II στοιχείο β).

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

  ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  Τα είδη που αναγράφονται σ' αυτό το παράρτημα αναφέρονται:

  - με την ονομασία του είδους ή του υποείδους ή

  - με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε καθορισμένο τμήμα της εν λόγω τάξης.

  Η συντομογραφία "spp." μετά την ονομασία οικογένειας ή γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ' αυτή την οικογένεια ή σ'αυτό το γένος.

  α) ΖΩΑ

  ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

  CARNIVORA

  Canidae

  Canis aureus

  Canis lupus (Ισπανικοί πληθυσμοί βορείως του Ντουέρο και ελληνικοί πληθυσμοί βορείως του 39ου παραλλήλου)

  Mustelidae

  Martes martes

  Mustela putorius

  Phocidae

  Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV

  Viverridae

  Genetta genetta

  Herpestes ichneumon

  DUPLICIDENTATA

  Leporidae

  Lepus timidus

  ARTIODACTYLA

  Bovidae

  Capra ibex

  Capra pyrenaica (εκτός από Capra pyrenaica pyrenaica)

  Rupicapra rupicapra (εκτός από Rupicapra rupicapra balcarica)

  ΑΜΦΙΒΙΑ

  ANURA

  Ranidae

  Rana esculenta

  Rana perezi

  Rana ridibunda

  Rana temporaria

  ΙΧΘΥΣ

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Lampetra fluviatilis

  Lethenteron zanandrai

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα V

  SALMONIFORMES

  Salmonidae

  Thymallus thymallus

  Coregonus spp. εκτός από Coregonus oxyrhynchus - ανάδρομοι πληθυσμοί)

  Hucho hucho

  Salmo salar (ιμόνο σε γλυκά νερά)

  Cyprinidae

  Barbus spp.

  PERCIFORMES

  Percidae

  Gymnocephalus schraetzer

  Zingel zingel

  CLUPEIFORMES

  Clupeidae

  Alosa spp.

  SILURIFORMES

  Siluridae

  Silurus aristotelis

  ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

  COELENTERATA

  CNIDARIA

  Corallium rubrum

  MOLLUSCA

  GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

  Helicidae

  Helix pomatia

  BIVALVIA - UNIONOIDA

  Margaritiferidae

  Margaritifera margaritifera

  Unionidae

  Microcondylaea compressa

  Unio elongatulus

  ANNELIDA

  HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

  Hirudinidae

  Hirudo medicinalis

  ARTHROPODA

  CRUSTACEA - DECAPODA

  Astacidae

  Astacus astacus

  Austropotamobius pallipes

  Austropotamobius torrentium

  Scyllaridae

  Scyllarides latus

  INSECTA - LEPIDOPTERA

  Saturniidae

  Graellsia isabellae

  β) ΦΥΤΑ

  ALGAE

  RHODOPHYTA

  CORALLINACEAE

  Lithothamnium coralloides Crouan frat.

  Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

  LICHENES

  CLADONIACEAE

  Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

  BRYOPHYTA

  MUSCI

  LEUCOBRYACEAE

  Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

  SPHAGNACEAE

  Sphagnum L. spp. (εκτός Sphagnum pylasii Brid.)

  PTERIDOPHYTA

  Lycopodium spp.

  ANGIOSPERMAE

  AMARYLLIDACEAE

  Galanthus nivalis L.

  Narcissus bulbocodium L.

  Narcissus juncifolius Lagasca

  COMPOSITAE

  Arnica montana L.

  Artemisia eriantha Ten

  Artemisia genipi Weber

  Doronicum plantagineum L.

  subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

  CRUCIFERAE

  Alyssum Pinto da silvae Dudley

  Malcolmia lacera (L.) DC.

  subsp. graccilima (Samp.) Franco

  Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.

  subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

  GENTIANACEAE

  Gentiana lutea L.

  IRIDACEAE

  Iris lusitanica Ker-Gawler

  LABIATAE

  Teucrium salviastrum Schreber

  subsp. salviastrum Schreber

  LEGUMINOSAE

  Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

  Dorycnium pentaphyllum Scop.

  subsp. transmontana Franco

  Ulex densus Welw. ex Webb.

  LILIACEAE

  Lilium rubrum Lmk

  Ruscus aculeatus L.

  PLUMBAGINACEAE

  Armeria sampaio (Bernis) Nieto & Feliner

  ROSACEAE

  Rubus genevieri Boreau

  subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

  SCROPHULARIACEAE

  Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

  Euphrasia mendonçae Samp.

  Scrophularia grandiflora DC.

  subsp. grandiflora DC.

  Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

  Scrophularia sublyrata Brot.

  COMPOSITAE

  Leuzea rhaponticoides Graells

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

  α) Μη επιλεκτικά μέσα

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

  - Τυφλά ή ακρωτηριασμένα ζώα χρησιμοποιούμενα για δόλωμα

  - Μαγνητόφωνα

  - Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να θανατώνουν ή να προκαλούν σύγχυση

  - Τεχνητές φωτεινές πηγές

  - Καθρέπτες και άλλα μέσα που θαμπώνουν

  - Μέσα φωτισμού στόχων

  - Συστήματα στοχάστρων για νυκτερινή σκόπευση που περιλαμβάνουν μεγεθυντή εικόνων ή μετατροπέα ηλεκτρονικών εικόνων

  - Εκρηκτικά

  - Δίκτυα μη επιλεκτικά ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους

  - Παγίδες μη επιλεκτικές ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους

  - Βαλλίστρα

  - Δηλητήρια ή δολώματα με δηλητήριο ή με αναισθητικό

  - Διοχέτευση αερίων ή καπνών

  - Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια

  ΙΧΘΥΣ

  - Δηλητήριο

  - Εκρηκτικά

  β) Μεταφορικά μέσα

  - Αεροσκάφη

  - Εν κινήσει οχήματα με κινητήρα