Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής

ΦΕΚ Β 1048 - 14.04.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47903


Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 12 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κωδικός» (ΦΕΚ 205/Α/27-09-1975) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.δ. 453/77 (Φ.Ε.Κ 141 Α 24-05-1977) «Περί των ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως της θήρας σ’ αυτές».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α/156/2013). «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 /Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων στους Νομάρχες».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/27-12-2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής - Μακεδονίας».
8. Την αριθμ. 288/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το αριθμ. 135358/77/22-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10 .Την πράξη 04/06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/14-04-2014) «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
12. Την αριθμ. 2714/113/9-4-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΦ52ΟΡ1Γ-ΦΙΚ) με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Εγκατάσταση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης Ανατολικό Τμήμα» του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
13. Την αριθμ. 30600/2172/9-6-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΗ6ΧΟΡ1Γ-6Ω8) με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη «Ίδρυσης- Οργάνωσης της Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης Ανατολικό Τμήμα» του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την από 9/2/2016 αίτηση της Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε» όπου αιτείται την ίδρυση Ιδιωτικής Ε.Κ.Π στο Ανατολικό Τμήμα του Ιδιωτικού Δάσους Ξηρού στην περιοχή Τ.Κ Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών σε έκταση 2.954,25 στρεμμάτων την οποία έχει μισθώσει από τους ιδιοκτήτες του δάσους.
15. Το αριθμ. 25022/23-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Γρεβενών προς το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε Γρεβενών όπου εκφράζει θετική γνωμοδότηση για την Ίδρυση και Λειτουργία της ανωτέρω Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής.
16. Το αριθμ. 30259/200/08-03-2016 έγγραφο του
Τεχνικού Συμβουλίου Γρεβενών.
17. Το αριθμ. 34418/10-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Γρεβενών.
18. Την ανάγκη Ίδρυσης Ελεγχόμενων Κυνηγητικών Περιοχών για την προστασία - βελτίωση και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας γενικά, καθώς επίσης και για τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε και Ιδρύουμε ως Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Ανοιξης (Ι.Ε.Κ.Π), έκταση συνολικού εμβαδού 2.954,25 στρεμμάτων, στο Ανατολικό Τμήμα του Ιδιωτικού Δάσους «Ξηρού» Τ.Κ Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.
Η ανωτέρω Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή βρίσκεται στα Βόρεια της Τ.Κ Άνοιξης, Νοτιοδυτικά της Τ.Κ Καρπερού , Ανατολικά της Τ.Κ Ανθρακιάς του Δήμου Δεσκάτης Π.Ε Γρεβενών, Νότια του ποταμού Αλιάκμονα και οριοθετείται ως προς το Βόρειο και Νότιο όριο της από τα ρέματα Βατσινιό και Σιούτσα αντίστοιχα που εκβάλλουν στον ποταμό Αλιάκμονα.
Τα όρια της απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1/5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με τις παρακάτω ακριβείς συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87:
Σημείο Χ Υ
1 294591,8051 4422780,3763
2 294570,5148 4422760,5054
3 294549,2246 4422732,1185
4 294510,9022 4422696,6347
5 294483,9345 4422671,0864
6 294458,3862 4422649,7962
7 294452,7088 4422624,2479
8 294466,9023 4422598,6996
9 294468,3217 4422574,5706
10 294468,3217 4422537,6675
11 294449,8701 4422503,6031
12 294429,9992 4422466,7000
13 294420,0638 4422432,6356
14 294417,2251 4422407,0874
15 294397,3542 4422360,2488
16 294383,1607 4422297,7974
17 294343,4189 4422229,6686
18 294288,0642 4422161,5398
19 294251,1611 4422118,9593
20 294227,0322 4422069,2821
21 294198,6452 4422019,6049
22 294180,1937 4421984,1211
23 294160,3228 4421961,4115
24 294129,0971 4421937,2826
25 294104,9681 4421933,0245
26 294076,5811 4421931,6052
27 294031,1619 4421933,0245
28 293982,9040 4421933,0245
29 293947,4203 4421933,0245
30 293917,6139 4421931,6052
31 293892,0656 4421920,2504
32 293856,5819 4421877,6699
33 293852,3239 4421849,2829
34 293850,9045 4421816,6378
35 293850,9045 4421781,1541
36 293853,7432 4421755,6058
37 293850,9045 4421722,9608
38 293819,6788 4421714,4447
39 293772,8403 4421725,7995
40 293708,9695 4421732,8962
41 293650,7762 4421747,0897
42 293611,0344 4421774,0574
43 293581,2280 4421796,7669
44 293554,2604 4421810,9604
45 293525,8734 4421825,1539
46 293464,8414 4421874,8312
47 293398,1319 4421944,3793
48 293369,7449 4421974,1857
49 293327,1644 4422005,4114
50 293271,8098 4422056,5080
51 293262,5618 4422070,9028
52 293219,7309 4422134,2925
53 293198,7437 4422132,5793
54 293182,8963 4422133,2218
55 293176,6858 4422128,5104
56 293180,7843 4422103,9430
57 293199,5764 4422091,1741
58 293208,3701 4422079,2483
59 293215,8761 4422062,9791
60 293205,9469 4422057,3806
61 293188,8145 4422033,7760
62 293144,6511 4422007,5064
63 293092,1118 4421989,6126
64 293027,0263 4422008,5100
65 293006,7212 4422013,9247
66 292974,9100 4422018,6625
67 292940,3915 4422030,1687
68 292919,4096 4422028,8150
69 292902,4888 4422036,9370
70 292876,0922 4422047,0896
71 292843,1440 4422069,3547
72 292798,9331 4422033,5529
73 292788,7806 4422034,2297
74 292772,5366 4422041,6749
75 292755,6604 4422045,5823
76 292699,6946 4422063,0954
77 292711,4969 4422114,8732
78 292712,5860 4422137,4109
79 292733,8762 4422160,1205
80 292766,5213 4422195,6042
81 292780,7148 4422216,8945
82 292796,3276 4422241,0234
83 292796,3276 4422276,5072
84 292796,3276 4422313,4103
85 292796,3276 4422340,3779
86 292796,3276 4422370,1843
87 292796,3276 4422397,1519
88 292797,7470 4422422,7002
89 292800,5857 4422441,1517
90 292811,9405 4422461,0226
91 292823,2953 4422485,1516
92 292834,6501 4422512,1192
93 292834,6501 4422556,1191
94 292833,2307 4422580,2480
95 292820,4566 4422617,1511
96 292811,9405 4422641,2801
97 292790,6502 4422666,8284
98 292776,4567 4422706,5702
99 292756,7130 4422726,3138
100 292774,7527 4422866,3215
101 292774,7527 4422947,7062
102 292764,4627 4422995,4145
103 292761,4978 4423012,5412
104 292756,2876 4423038,7344
105 292750,2888 4423064,7583
106 292743,5066 4423090,5891
107 292735,9474 4423116,2033
108 292727,6180 4423141,5775
109 292718,5260 4423166,6886
110 292708,6797 4423191,5136
111 292698,0882 4423216,0299
112 292692,4325 4423228,3432
113 292682,1425 4423253,6005
114 292619,4669 4423366,7908
115 292555,4419 4423503,2579
116 292511,2980 4423587,2499
117 292510,2745 4423589,7520
118 292508,7960 4423594,0737
119 292506,6351 4423600,5563
120 292503,7919 4423607,2663
121 292502,5674 4423613,2683
122 292501,2898 4423620,9328
123 292501,0657 4423628,2585
124 292502,3076 4423635,2925
125 292503,7161 4423646,5598
126 292504,7775 4423652,0188
127 292507,6587 4423659,7524
128 292510,9947 4423665,8180
129 292515,9988 4423673,0967
130 292522,3677 4423677,9492
131 292532,0726 4423682,0434
132 292546,3267 4423682,3467
133 292602,8145 4423683,0684
134 292680,1343 4423705,4336
135 292689,7122 4423710,2273
136 292694,1344 4423710,0505
137 292749,4891 4423705,7924
138 292783,5535 4423704,3731
139 292819,0372 4423704,3731
140 292860,1984 4423707,2118
141 292894,2628 4423724,2440
142 292916,9723 4423732,7600
143 292946,7787 4423744,1148
144 292976,5850 4423744,1148
145 293014,9075 4423744,1148
146 293050,3912 4423744,1148
147 293085,8750 4423728,5020
148 293124,1974 4423718,5666
149 293168,1973 4423698,6957
150 293202,2617 4423690,1796
151 293253,3582 4423678,8248
152 293322,9064 4423666,0506
153 293368,3256 4423654,6958
154 293429,3576 4423643,3410
155 293474,7768 4423637,6636
156 293511,6799 4423634,8249
157 293567,0345 4423622,0508
158 293602,5183 4423616,3734
159 293670,6471 4423599,3412
160 293713,2276 4423587,9864
161 293748,7113 4423563,8574
162 293858,0013 4423541,1478
163 293904,8398 4423536,8898
164 293970,1299 4423521,2769
165 294004,1943 4423514,1802
166 294028,3232 4423497,1480
167 294058,1296 4423478,6964
168 294099,2907 4423454,5675
169 294127,6777 4423430,4385
170 294154,6454 4423410,5676
171 294180,1937 4423382,1807
172 294212,8387 4423348,1163
173 294245,4837 4423314,0519
174 294273,8707 4423295,6003
175 294295,1610 4423270,0520
176 294319,2899 4423253,0198
177 294354,7737 4423210,4393
178 294400,1929 4423190,5684
179 294432,8379 4423162,1814
180 294479,6765 4423135,2138
181 294519,4183 4423103,9881
182 294552,0633 4423084,1172
183 294590,3857 4423061,4076
184 294649,9984 4423041,5367
185 294675,5467 4423021,6658
186 294698,2563 4423017,4078
187 294718,1272 4423008,8917
188 294715,2885 4422984,7627
189 294695,4176 4422953,5370
190 294668,4500 4422920,8920
191 294642,9017 4422889,6663
192 294617,3534 4422864,1180
193 294603,1599 4422820,1181

Όπως προβλέπεται και από την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη η λειτουργία της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 453/1977. Κάθε χρόνο θα συντάσσεται πρόγραμμα θήρας και διαχειριστικό σχέδιο ολόκληρης της ΕΚΠ.
Με βάση το ετήσιο πρόγραμμα θήρας θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις άσκησης της θήρας μέσα στην Ε.Κ.Π, η σύνταξη ειδικών μελετών ή πιθανών πινάκων διαχείρισης του θηραματικού πλούτου, καταβολή δικαιώματος κ.λπ. βάσει του άρθρου 4 του
Ν. 177/1975 και του Π.δ. 453/1977.
Η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή θα λειτουργεί την περίοδο 15/7 έως 10/3 του επόμενου έτους. Ωστόσο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ Α΄ 141) και τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται στο παραπάνω διάταγμα, η
περίοδος λειτουργίας της ΕΚΠ μπορεί να παραταθεί και πέρα της περιόδου αυτής.
Η δίωξη των επιβλαβών θηραμάτων εντός της Ε.Κ.Π θα ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσβαση θα γίνεται από το υπάρχον πρωτεύον ή δευτερεύον οδικό δασικό δίκτυο χωρίς την διάνοιξη νέων οδών.
Διευκρινίζεται ότι οι υλοτομίες του δάσους για όσο χρόνο θα λειτουργεί η Ε.Κ.Π θα πραγματοποιούνται με βάση τις εγκεκριμένες Διαχειριστικές μελέτες του Δάσους που θα υποβάλουν οι ιδιοκτήτες και με όσα προβλέπονται από το αριθμ. 134110/2169/4-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών και Θήρας, της Γενικής Δ/νσης Δασών, της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. Φυσικά για λόγους ασφαλείας κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των υλοτομιών θα αναστέλλεται περιοδικά το κυνήγι στην Ε.Κ.Π.
Θα ληφθούν μέτρα προστασίας που αφορούν τόσο τη διαχείριση και αειφορία του θηρευτικού πλούτου όσο και την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα εντός και εκτός των ορίων της.
Ολόκληρη η Ε.Κ.Π θα οριοθετηθεί με συρμάτινη περίφραξη. Για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, θα απαγορεύεται η βολή στα όρια της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων μέσα από αυτά. Τα όρια αυτά θα σηματοδοτηθούν εσωτερικά με πυκνές δίγλωσσες επισημάνσεις.
Για την αποφυγή μελλοντικής ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων όσο και τοξίνωσης των θηραμάτων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σιδερένια, επινικελωμένα ή επιχαλκωμένα σκάγια και θα αποφεύγονται αυτά του μολύβδου.
Με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Π.δ. 453/1977 την συνολική εποπτεία της ΕΚΠ θα ασκεί η Δασική Υπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και την ισχύ της παρούσας απόφασης είναι η υποβολή από τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές της Ε.Κ.Π ανά τριετία μελέτης βοσκοικανότητας από την οποία να προκύπτει η μη μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος του βιοτόπου όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156/2013)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 7 Απριλίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση