ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 3564 - 31.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, στην θέση «Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, και Δήμου Βόλου

Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-Δένδρα» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητος Διμηνίου, Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνησίας


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 7206/259956
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Χονδρουμάρι», «Ακαμάτης», «Μαγούλες» «Βρύση Δημητρό», «Στενή» περιοχής ΔΚ. Φαρκαδόνας Τ.Κ. Παναγίτσας, Τ.Κ. Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τον Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης) ΦΕΚ 87/τ. Β΄/7.6.2010.
4. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β"2001) απόφαση της Γεν. Γραμ. ΑΔ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λ.π.».
5. Την υπ’ αριθ. 4253/10-7-2002 Απόφαση ίδρυσης Καταφυγίου Άγριας Ζωής, του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας, ΦΕΚ 985/
31-7-2002, με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, για πέντε χρόνια, στην θέση «Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμων Ζαγοράς - Μουρεσίου, και Δήμου Βόλου σε έκταση 6.675 στρ.
6. Την υπ’ αριθ. 5354/31-8-2007 Απόφαση του Γ.Γ.Περιφ.Θεσσαλίας, Φ.Ε.Κ. 1908/14-9-2007, με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, στην θέση «Αγριόλευκες» μέχρι 19-8-2012.
7. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου παντός θηράματος στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στην θέση «Αγριόλευκες» των Δήμων Ζαγοράς- Μουρεσίου και Δήμου Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, για 5 (πέντε) χρόνια, μέχρι 19-8-2017 , σε έκταση 6.675 στρ. με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου, απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο με κλίμακα 1: 50.000 χάρτη, και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την διασταύρωση του Εθνικού δρόμου Βόλου -
Ζαγοράς με τον δρόμο που οδηγεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου. Ακολουθώντας τον Εθνικό δρόμο προς Ζαγορά μέχρι την διασταύρωση αγροτοδασικού δρόμου περιοχή «Νησάκι», (στον τρίτο αριστερό ελιγμό αμέσως μετά την παράκαμψη Ζαγοράς) , τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του δασικού δρόμου, Ανήλιου - Χανίων. Ακολουθεί τον προαναφερθέντα δασικό δρόμο, μέχρι την διασταύρωση του με τον Επαρχιακό δρόμο Χανίων-Κισσού (άσφαλτος), τον οποίο ακολουθεί μέχρι την θέση «Σκλήθρα ή Γεωργουδάκινας λάκκα», όπου διασταυρώνεται με δασικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί Δυτικά, μέχρι την θέση «Τρία Ρέματα». Από την θέση αυτή ακολουθεί το ρέμα Μαστροκώστα μέχρι την κορυφή Γολγοθάς και από εκεί ακολουθεί την ράχη κατεβαίνοντας μέχρι χαρακτηριστικό διπλό ελιγμό του δρόμου Αγ. Λαυρεντίου -Χανίων.
Από την θέση αυτή ακολουθεί δασικό δρόμο με κατεύθυνση Β.Δ. μέχρι το τέρμα του, και από εκεί μονοπάτι Βόρεια, μέχρι την αρχική διασταύρωση του Εθνικού δρόμου με τον δρόμο προς Χιονοδρομικό Κέντρο.
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του Ν. Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ.86/69 Δασικού Κώδικα, της υπ’ αριθ. 414985/29-11-85 απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απαγόρευση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Αριθ. 7205/259920
(2)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-Δένδρα» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητος Διμηνίου, Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνησίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τον Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης) ΦΕΚ 87/τ. Β΄/7.6.2010.
4. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β"2011) Απόφαση της Γεν. Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.»
5. Την υπ’ αριθ. 4288/20-7-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας, με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, στις θέσεις «Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-Δένδρα» περιφερείας Δήμου Αισωνίας, Ν. Μαγνησίας, σε έκταση 9560 στρ. μέχρι 19-8-2012.
6. Την Ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου μέχρι 19-8-2017, στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στις θέσεις «Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-Δένδρα» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητος Διμηνίου, Δήμου Βόλου, σε έκταση 9560 στρ. με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο με κλίμακα 1: 50.000 χάρτη, και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από γέφυρα Λυγαρορέματος (Ν. Παγασαί) ακολουθεί άσφαλτο μέχρι γέφυρας Ξεριά (Μπουρμπουλήθρα), ακολουθεί το ρέμα Ξεριά μέχρι συναντήσεως γέφυρας Διμηνίου. Από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Διμηνίου - Παλιουρίου (οικισμός) συνεχίζει αγροτοδασικό δρόμο προς εκτροφείο θηραμάτων ΚΣ. Βόλου περιλαμβάνοντας μέσα το εκτροφείο, ακολουθεί αγροτοδασικό δρόμο μέχρι συνάντησης ρέματος Λυγαρόρεμα. Ακολουθεί το Λυγαρόρεμα μέχρι γέφυρας στην θέση Προφ. Ηλίας από όπου ξεκίνησε.
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του Ν. Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις..
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ.86/69 Δασικού Κώδικα, της υπ’ αριθ. 414985/29-11-85 απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση